Skriv ut
Dela

Överklaga beslut

Det finns två olika former av överklagande, förvaltnings-
överklagande och laglighetsprövning. Vilken variant som är aktuell beror på vilken typ av beslut det handlar om.

Om ett beslut kan överklagas genom förvaltningsöverklagande får du information om detta tillsammans med beslutet ifråga. Övriga beslut överklagas genom laglighetsprövning.

Förvaltningsöverklagande

Ärenden som staden behandlar med stöd av särskilda lagar, som till exempel plan- och bygglagen eller socialtjänstlagen, överklagas genom förvaltningsöverklagande. Det kan till exempel gälla beslut om bygglov eller socialt bistånd.

Med beslutet får du även information om hur du går tillväga för att överklaga. Generellt gäller att överklagandet ska ske skriftligt och skickas till den myndighet som meddelat beslutet. Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Det är i regel bara den som beslutet rör som kan överklaga.

Vid förvaltningsöverklagande prövas både själva sakfrågan och om beslutet är lagligt.

Laglighetsprövning

Staden behandlar även ärenden enligt kommunallagen. Beslut som kan överklagas sätts upp på stadens officiella anslagstavla, som finns i Lidingö stadshus.

Rätt att överklaga genom laglighetsprövning har du som är folkbokförd, äger fastighet eller är taxerad till kommunalskatt på Lidingö. Överklagandet ska ske skriftligt och skickas direkt till förvaltningsrätten. Om överklagandet felaktigt inlämnats till registrator i staden vidarebefordras handlingarna till förvaltningsrätten.

Överklagandetiden, det vill säga den tid du har på dig att klaga, är tre veckor. Tiden räknas från den dag då meddelande om att protokollet har justerats (godkänts) sätts upp på den officiella anslagstavlan i stadshuset. Om överklagandet inlämnats direkt till staden räknas den som inkommen till förvaltningsrätten från och med det datum då handlingen inkom och registrerades hos staden.

Vid överklagande enligt kommunallagen prövas endast om beslutet är lagligt. Ett beslut som fattats med stöd av kommunallagen kan upphävas om det:

  • tillkommit på ett felaktigt sätt
  • strider mot lag
  • överskrider kommunens befogenheter
  • fattats av fel kommunalt organ

Det är alltså inte möjligt att få ett beslut upphävt bara för att du anser det olämpligt. Domstolen kan endast upphäva ett beslut, inte sätta ett annat beslut i dess ställe.

Kontakt
Till toppen av sidan