Befintlig livsmedelsverksamhet

Årlig livsmedelskontroll   

En livsmedelsanläggning på Lidingö kontrolleras av miljö- och stadsbyggnadskontoret. Ibland kommer kontrollen att vara föranmäld och ibland kommer vi komma ut och inspektera verksamheten utan att anmäla detta i förväg. Kontrollen kan ske med olika metoder:

 

  • Revisioner — med denna typ av kontroll tas ett helhetsgrepp. Så gott som alla delar av verksamheten granskas vid en revision. Det innebär också att samtliga punkter av Livsmedelsverkets "checklista för kontroll av detaljhandel" kommer att gås igenom.
  • Inspektioner — med denna typ av kontroll kommer vi att fokusera på en eller flera specifika moment eller delar av verksamheten. Detta kan till exempel vara till följd av att det varit ett problem förut eller att något uppmärksammats på nationell nivå.
  • Provtagning — denna kontrollmetod brukar ofta komplettera en inspektion eller revision för att se om till exempel rengöring utförts på ett bra sätt.

 Alla anläggningar har olika kontrollbehov och frekvensen av kontroll kommer att variera beroende på hanteringen på anläggningen.
 
Enligt lagstiftningen är det verksamhetsutövaren som har det primära ansvaret att följa lagen och garantera säkra livsmedel (artikel 1 p.2 ai förordning (EG) 852/2004). På grund av detta läggs oftast stor vikt vid att systemet för egenkontroll fungerar på ett bra sätt och att anläggningen på egen hand hanterar riskerna i livsmedelshanteringen.

Lämna aktuella uppgifter                  

Ditt tillstånd att sälja eller förmedla livsmedel är personligt och hör ihop med den person eller det företag som anmält verksamheten till kontrollmyndigheten. Byter verksamheten organisationsform eller säljs till en annan person har det alltså skett ett ägarbyte. Om din verksamhet ska upphöra eller säljas vidare är du enligt lagen skyldig att meddela detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret, Lidingö Stad. Sker inte detta kan verksamheten bli åtalsanmäld.

Avgift för årlig kontroll

Den offentliga livsmedelskontrollen ska finansieras med hjälp av avgifter. Vanligen sker det med hjälp av en årsavgift.

Avgiftens storlek
Avgiftens storlek beror på hur stort kontrollbehov som en anläggning har. Kontrollbehovet är framtaget med hjälp av en modell för riskklassificering. Risken beror på vad för sorts livsmedelshantering som förekommer på en anläggning samt omfattning och om livsmedlet riktar sig till känsliga grupper så som äldre och barn. En anläggning med väldigt litet kontrollbehov kan få avgift per timme för de gånger som kontroll sker.
 
Avgiften kan förändras
För varje år kan avgiften förändras. Finns det inga avvikelser vid den årliga kontrollen kommer kontrolltiden och kontrollavgiften att kunna sänkas. De verksamheter som  missköter livsmedelshanteringen kan istället få förstärkt kontroll och högre årlig avgift. Förändring av kontrolltid verkställs inte förrän till nästkommande år.

Klagomål på hanteringen

Vi får ibland in klagomål kring felaktig hantering på någon av Lidingös livsmedelsanläggningar. Miljö- och stadsbyggnadskontoret gör en bedömning av det inkomna klagomålet. Om klagomålet anses befogat gör vi en inspektion på anläggningen. Vid befogade klagomål kommer en extra avgift att debiteras anläggningen utöver den årliga kontrollavgiften. Obefogade klagomål debiteras inte.

 

Kontakt

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Receptionen
Tel: 08-731 33 22
E-post: miljo.stadsbyggnad
Telefontider:
mån-tors. 8-16.30, fre. 8-15

Kontakt
Till toppen av sidan