Skriv ut
Dela

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Var med och påverka näringslivsklimatet på ön

Näringslivpolicyn ska bidra till ett gott företagsklimat där företagen och staden arbetar mot gemensamma mål. Policyn innefattar även stadens strategi i näringslivsfrågor. Som ett komplement till policyn ska en årlig handlingsplan tas fram. Handlingsplanen ska vara ett levande dokument med konkreta åtgärder på hur staden ska arbeta tillsammans med företagarna för att nå målen.

För att leva upp till den övergripande visionen för Lidingö som företagskommun och nå de övergripande målen struktureras stadens näringslivsarbete i fyra fokusområden:

 • Samarbeten, kommunikation och dialog mellan näringslivet och staden
 • Trafik och infrastruktur
 • Etablering av nya företag och företagskluster
 • Attityder till företagande på Lidingö.

Näringslivspolicyn antogs av kommunfullmäktige 22 maj 2017 och ska gälla fram till år 2025 med möjlighet till revidering 2021.

Aktiviteter som ska utveckla företagsklimatet

Staden har tillsammans med Lidingö Näringsliv tagit fram en handlingsplan med konkreta aktiviteter för utvecklingsarbetet som har resulterat i 45 stycken förbättringsaktivieter för 2018-2019.

 • Aktiviteter för fokusområde 1 - Samarbeten, kommunikation och dialog mellan näringslivet och staden 

  Fokusområdet handlar om kvaliteten på stadens näringslivsservice, informationen från staden till företagarna samt möjligheterna till dialog med staden både på sociala medier och i fysiska möten. Det rör företagarnas möjligheter att ge förslag till processer och åtgärder som kan underlätta för deras verksamheter och förbättra företagsklimatet. Dessutom handlar det om samarbetet mellan staden och näringslivet, för att förbättra tillgången till kompetent arbetskraft, genom kompetensutveckling och matchning av arbetskraften på Lidingö mot företagarnas behov.

  Här anges de aktiviteter som ska startas upp, är pågående eller genomförs löpande under året.

  Aktivitet

  Ansvarig

  Utförare

  Delaktiga

  Status

  Upprätta en förteckning över ansvariga kontaktpersoner inom Lidingö stad och inom näringslivet

  Näringslivschef

  Näringslivschef

  Lidingö näringslivs talesperson

  Klar

  I samband med att aktualiseringsprövning av ÖP ska näringslivsperspektivet tillvaratas och näringslivet ska vara remissinstans

  Politik  Miljö- och stadsbyggnads-kontoret

  Berörda förvaltningar

  Lidingö näringsliv

  Ej påbörjad

  Göra en översyn över hur markfrågor bör kommuniceras på stadens webbplats.

  Politik

  Miljö- och stadsbyggnads-kontoret
  Näringslivschef

  Lidingö näringsliv

  Fastighetsägare

  Teknik- och fastighetsförvaltningen

  Pågående

  Vidareutveckla näringslivskommittén med syfte, ansvar och medlemmar

  KSO

  Politik

  Näringslivschef
  Lidingö näringsliv

  Klar

  Ta fram en handlingsplan för varje år som stämmer överens med stadens budgetprocess

  KSO

  Näringslivschef

  Politik

  Berörda förvaltningar
  Lidingö näringsliv

  Klar

  Lista och samordna löpande möten och klargöra tydligt syfte, mål och agenda för t ex:

  • Näringslivskommittén
  • Företagarfrukost
  • LÖ-centrummöten
  • Samtal om stadsutveckling
  • Seminarier/kompetensutveckling
  • Nätverksträffar
  • Workshops

  Politik

  Näringslivschef

  Miljö- och stadsbyggnads-kontoret

  Teknik- och fastighetsförvaltningen

  Omsorgs- och socialförvaltningen

  Lidingö näringsliv
  Politik  Klar 

  Staden genomför cirka 40 externa företagsbesök per år

  KSO

  Näringslivschef

  Politik
  Berörda förvaltningar
  t ex omsorgs- och socialförvaltningen

  Klar

  Utveckla den lokala insatsen ”Jobbstödet”, vilket är ett lokalt alternativ till Arbetsförmedlingen  Politik

  Omsorgs- och socialförvaltningen

  Stadsledningskontoret

  Näringslivschef

  Omsorgs- och socialförvaltningen

  Klar

  Utreda behov av en arbetsmarknadsenhet i staden

  Politik

  Omsorgs- och socialförvaltningen


  Näringslivschef
  Stadsledningskontoret
  Lidingö näringsliv

  Klar

  Skapa en bättre arbetsprocess för sommarjobb

  Politik

  Omsorgs- och socialförvaltningen

  Näringslivschef
  Stadsledningskontoret

  Klar

  Kartlägga möjligheten att ta fram ett gemensamt matchningssystem för alla som vill arbeta eller anställa på Lidingö

  Politik

  Omsorgs- och socialförvaltningen


  Näringslivschef
  Stadsledningskontoret
  Lärande- och kulturförvaltningen
  Arbetsförmedlingen
  Lidingö näringsliv

  Klar

  Utveckla och samordna Lidingödagen/ Företagsmässan och Jobbmässan


  Näringslivschef
  Lidingö näringsliv  Näringslivschef  Omsorgs- och socialförvaltningen

  Lidingö Näringsliv

  Arbetsförmedlingen

  Parkerad

   

 • Aktiviteter för fokusområde 2 - Trafik och infrastruktur

  Fokusområdet handlar primärt om hur företagarna inkluderas i arbetsprocesserna med att utveckla infrastrukturen och kollektivtrafiken på och till öns alla delar. Men även om hur deras behov och förväntningar på infrastrukturen och kollektivtrafiken tas i beaktande i direktiv, planer och beslut.

  Här anges de aktiviteter som ska startas upp, är pågående eller genomförs löpande under året.

  Aktivitet

  Ansvarig

  Utförare

  Delaktiga

  Status

  Verka för en förbättrad kollektivtrafik till Lidingö centrum genom att bland annat bjuda in näringslivskommittén till en workshop om behoven

  Politik

  Teknik- och fastighetsförvaltningen


  Näringslivschef
  Lidingö näringsliv

  Pågående

  Fortsätta verka för effektiva trafikflöden på Södra och Norra Kungsvägen

  Politik  Teknik- och fastighetsförvaltningen

  Näringslivschef
  Lidingö näringsliv

  Pågående

  Verka för att kollektivtrafiken utvecklas kontinuerligt på hela ön. I möten med Trafik-förvaltningen och övriga aktörer ta upp de behov som näringslivet har för sin verksamhet

  Politik

  Teknik- och fastighetsförvaltningen


  Lidingö näringsliv
  Landstinget
  Keolis

  Pågående

  Ta fram ett fakta- och statistikunderlag över arbetsplatser och besöksplatser på ön och genomföra en resvaneundersökning om människors dagliga resande, vid vilka tidpunkter man resor, vilka färdsätt som används, och vad syftet/ärendet med resan är

  Politik

  Teknik- och fastighetsförvaltningen


  Lidingö näringsliv
  Miljö- och stadsbyggnadskontoret
  Trafikförvaltningen

  Ej påbörjad

  Verka för förbättrad tvärförbindelse på ön tillsammans med SL

  Politik

  Teknik- och fastighetsförvaltningen


  Landstinget
  Lidingö näringsliv  Pågående

  Se över behovet av nyttoparkeringstillstånd på ön

  Politik


  Teknik- och fastighetsförvaltningen  Lidingö näringsliv
  Omsorgs- och socialförvaltningen

  Ej påbörjad

  Påverka utveckling av pendelbåtlinjer till hela Lidingö inklusive förlängd båtlinje mellan södra och norra ön, utveckling av projekt Sjövägen, kollektiv sjötrafik för arbetspendling och turism

  Politik

  Teknik- och fastighetsförvaltningen


  Landstinget
  Lidingö näringsliv  Pågående

  Näringslivets behov ska beaktas i infrastrukturarbetet genom att bjudas in till träffar med staden

  Politik

  Teknik- och fastighetsförvaltningen


  Lidingö näringsliv  Ej påbörjad

  Verka för att Östlig förbindelse och Spårväg city blir av  Politik

  Teknik- och fastighetsförvaltningen


  Lidingö näringsliv
  Lanstinget
  Trafikverket

  Pågående

   

 • Aktiviteter för fokusområde 3 - Etablering av nya företag och företagskluster

  Fokusområdet handlar om hur staden och företagarna samarbetar för att erbjuda lättillgänglig och välanpassad service till nya företagare. Det handlar även om att förbättra förutsättningarna för etablering av företagskluster samt att underlätta nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan företagare.

  Här anges de aktiviteter som ska startas upp, är pågående eller genomförs löpande under året.

  Aktivitet

  Ansvarig

  Utförare

  Delaktiga

  Status


  Ta fram ett välkomstbrev till alla nya företagare på ön och bjuda in till möten

  KSO

  Näringslivschef


  Lidingö näringsliv
  Stadsledningskontoret
  Berörda förvaltningar

  Klar

  Lidingö näringsliv gör en behovsanalys över vad företagen behöver för att utvecklas som sedan presenteras i kommittén

  Lidingö näringsliv  Lidingö näringsliv
  Näringslivschef


  Politik
  Miljö- och stadsbyggnadskontoret
  Teknik- och fastighetsförvaltningen

  Klar 

  Bjuda in näringslivet till workshop om platsvarumärket Hälsans ö

  Politik

  Näringslivschef


  Lidingö näringsliv
  Stadsledningskontoret
  Miljö- och stadsbyggnadskontoret

  Ej påbörjad 

  Skapa företagskluster

  Politik

  Näringslivschef


  Miljö- och stadsbyggnadskontoret
  Lidingö näringsliv

  Pågående

  Se över stadens och andra aktörers möjlighet till bidrag till Start-Up Stockholm/Lidingö

  Politik

  Näringslivschef


  Start-Up Stockholm/Lidingö
  Lidingö näringsliv

  Klar

  Skapa en gemensam målbild för hur vi ska arbeta med effektivare matchning i en så kallad etableringsgrupp.

  Startskottet för arbetet är att bjuda in Lidingö näringsliv och politik till en workshop

  Politik

  Näringslivschef


  Miljö- och stadsbyggnadskontoret
  Teknik- och fastighetsförvaltningen
  Lidingö näringsliv

  Ej påbörjad 

  Driva växthus/ incubator (mötesplats för start-ups

  Lidingö näringsliv

  Lidingö näringsliv


  Politik
  Näringslivschef
  Berörda förvaltningar

  Ej påbörjad

  Fortsatta driva UF-verksamhet  Lärande- och kulturförvaltningen

  Herbsy gymnasium

  Näringslivschef
  Lidingö näringsliv

  Klar

  Öka samverkan mellan staden, näringslivet och andra stora event på ön som till exempel Lidingöloppet

  Näringslivschef

  Näringslivschef


  Stadsledningskontoret
  Lidingö näringsliv

  Pågående

  Se över möjligheterna att utveckla befintligt företagsregister på Lidingö och placera ut på stadens GIS-karta samt visualisera stadens stadsutvecklingsplaner via karttjänsten

  Näringslivschef

  Näringslivschef


  Lidingö näringsliv
  Miljö- och stadsbyggnadskontoret

  Ej påbörjad

  Se över möjligheten att vidareutveckla samarbetet med objektvision.se för att öka användning och delaktighet

  Näringslivschef

  Näringslivschef


  Miljö- och stadsbyggnadskontoret
  Teknik- och fastighetsförvaltningen
  Lidingö näringsliv

  Ej påbörjad

  Utöka samarbetet mellan Lidingö stad och fastighetsägare på ön genom regelbundna träffar

  Politik  Miljö- och stadsbyggnads-kontoret


  Näringslivschef
  Fastighetsägare

  Ej påbörjad

   

 • Aktiviteter för fokusområde 4 - Attityder till företagande på Lidingö

  Fokusområdet handlar om vilket bemötande företagare får av stadens medarbetare och politiker. Det handlar även om Lidingöbornas förståelse för hur företagandet på ön bidrar till att möjliggöra den övergripande visionen och de strategiska målen för Lidingö.

  Här anges de aktiviteter som ska startas upp, är pågående eller genomförs löpande under året.

  Aktivitet

  Ansvarig

  Utförare

  Delaktiga

  Status

  Verka för en god närvaro från politiker och tjänstemän vid nätverksträffar, frukostar, seminarier med mera

  KSO

  Näringslivschef

  Politik
  Tjänstemän

  Klar

  Intern information om näringslivspolicyn och syftet med policyn

   

  Näringslivschef


  Näringslivschef


  Miljö- och stadsbyggnadskontoret
  Teknik- och fastighetsförvaltning
  Stadsledningskontoret
  Omsorgs- och socialförvaltning
  Lärande- och kulturförvaltning

  Klar

  Utveckla kompetensen hos politiker och Lidingö näringsliv inom respektive område genom att bjuda in till dialogmöten

  Politik

  Näringslivschef

  Lidingö näringsliv

  Klar

  Skapa en mötesplats för företagare i Stadshuset - alla enmansföretagare och småföretagare är välkomna till mötesplatsen för att jobba, nätverka och få ett utbyte med andra företagare

  Politik

  Näringslivschef

  Lidingö näringsliv

  Ej påbörjad


  Fortsätta genomföra näringslivsdialoger/ frukostar/företagsbesök eller andra aktiviteter med företagare och politiker

  Politik

  Näringslivschef  Lidingö näringsliv  Klar

  ”En väg in-möten”. Företagare med ärenden som involverar flera tjänstemän möts gemensamt

  Näringslivschef

   

  Näringslivschef


  Miljö- och stadsbyggnadskontoret
  Teknik- och fastighetsförvaltningen

  Klar

  Nöjd-Kund-Index (NKI) - ta fram handlingsplan för varje myndighetsområde utifrån resultatet. Erbjuda enkel, snabb och kundfokuserad myndighetsutövning som möter företagens behov och villkor

  Näringslivschef


  Miljö- och stadsbyggnads-kontoret
  Teknik- och fastighetsförvaltningen

  Miljö- och stadsbyggnadskontoret
  Teknik- och fastighetsförvaltningen

  Klar

  Bli tydligare med handläggningstider i kontakten med företagare

  Näringslivschef


  Miljö- och stadsbyggnads-kontoret
  Teknik- och fastighetsförvaltningen  Miljö- och stadsbyggnads-kontoret
  Teknik- och fastighetsförvaltningen

  Pågående 

  Utbilda stadens kundcenter i företagsperspektivet och införa en företagslots i första kontakten i stadens kundcenter

  Kundcenter

  Näringslivschef


  Stadsledningskontoret
  Berörda förvaltningar
  Lidingö näringsliv

  Klar


  Delta i SKL:s utbildning ”Förenkla helt enkelt”. Förenkla - helt enkelt är en utbildning för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter. Den riktar sig till chefer, handläggare och politiker som möter företag i sitt arbete

  KSO

  Näringslivschef


  Politik
  Miljö- och stadsbyggnads-kontoret
  Teknik- och fastighetsförvaltningen
  Omsorgs- och socialförvaltningen
  Stadsledningskontoret

  Ej påbörjad

  Se över möjligheten att vidareutveckla samarbetet med objektvision.se för att öka användning och delaktighet

  Näringslivschef

  Näringslivschef


  Miljö- och stadsbyggnadskontoret
  Teknik- och fastighetsförvaltningen
  Lidingö näringsliv

  Ej påbörjad

  Se över och förbättra informationen till företagen i stadens kanaler

  Lidingö stad

   

  Näringslivschef

  Stadsledningskontoret
  Miljö- och stadsbyggnads-kontoret
  Teknik- och fastighetsförvaltningen
  Omsorgs- och socialförvaltningen

  Pågående

   

Till toppen av sidan