Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser

Här kan du läsa hur offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser påverkar dig som arbetar i förskolan och med barn som har omsorg på obekväm arbetstid i hemmet.

Vad innebär sekretess?

Sekretess innebär att det är förbjudet att muntligen, skriftligen eller på annat sätt föra vidare uppgifter om enskilda personer till obehöriga. Tystnadsplikten gäller barns och anhörigas personliga förhållanden. Det kan handla om allt från fysiska och psykiska sjukdomar till skilda slag av sociala och ekonomiska problem.

Vilka uppgifter är sekretessbelagda?

Lagens krav är tydliga, du får inte föra vidare uppgifter om enskilda människors personliga förhållanden, om det inte klart framgår att uppgiften kan föras vidare utan att den enskilde eller någon närstående lider men.

Att lida men innebär att bli utsatt för fysiska eller psykiska obehag av något slag. Så snart det finns en minsta risk för att någon kan bli utsatt för psykiskt eller fysiskt obehag genom att uppgifter om individens personliga förhållanden lämnas ut till obehöriga, är du skyldig att hålla på sekretessen.

Vem är skyldig att följa sekretessbestämmelserna?

Bestämmelser i sekretesslagen gäller för den som är eller har varit verksam i Lidingö stads förskola, skola eller fritidsverksamhet. Den gäller även studenter i arbetsplatsförlagd utbildning, praktikanter och förtroendevalda.

Gäller sekretessen även inför arbetskamrater och överordnade?

Grundregeln är att olika personer i berörd verksamhet får ta del av sekretessbelagda uppgifter i den mån det behövs för att de ska kunna handlägga ett ärende eller ge service till den enskilde. Uppgifter får dock inte lämnas till någon som inte har med ärendet att göra. Inte heller får man lämna ut andra uppgifter än de som har betydelse i de aktuella situationerna.

Får man lämna ut uppgifter till andra myndigheter?

Det är förbjudet att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till tidningar, radio och TV. Den så kallade meddelarfriheten, som gäller i andra sammanhang för information till massmedierna, gäller alltså inte.

Vad händer om du bryter om sekretesslagen?

Om du lämnar ut uppgifter som du är skyldig att sekretesshålla, kan du åtalas inför domstol och dömas för brott mot tystnadsplikten. För dig som är anställd kan arbetsgivaren vidare vidta disciplinära åtgärder eftersom du i ett sådant läge brutit mot ditt anställningsavtal.

Att uttrycka sig kring enskilda barn och/eller familjer i verksamhetens personalrum, till familj eller vänner, på Facebook, Twitter, i bloggar eller andra sociala medier, på bussar eller i andra offentliga rum bör undvikas för att inte riskera att bryta mot sekretesslagen.

Prata alltid med ansvarig för verksamheten när något är oklart kring detta.

Till toppen av sidan