Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivpolicyn ska bidra till ett gott företagsklimat där företagen och staden arbetar mot gemensamma mål. Policyn innefattar även stadens strategi i näringslivsfrågor.

Var med och påverka näringslivsklimatet på ön

Som ett komplement till policyn ska en årlig handlingsplan tas fram. Handlingsplanen ska vara ett levande dokument med konkreta åtgärder på hur staden ska arbeta tillsammans med företagarna för att nå målen.

För att leva upp till den övergripande visionen för Lidingö som företagskommun och nå de övergripande målen struktureras stadens näringslivsarbete i fyra fokusområden:

 • Samarbeten, kommunikation och dialog mellan näringslivet och staden
 • Trafik och infrastruktur
 • Etablering av nya företag och företagskluster
 • Attityder till företagande på Lidingö.

Näringslivspolicyn antogs av kommunfullmäktige 22 maj 2017 och ska gälla fram till år 2025 med möjlighet till revidering 2021.

Aktiviteter som ska utveckla företagsklimatet

Staden har tillsammans med Lidingö Näringsliv tagit fram en handlingsplan med 45 konkreta aktiviteter för utvecklingsarbetet år 2018–2019.

Samarbeten, kommunikation och dialog mellan näringslivet och staden

Fokusområdet handlar om kvaliteten på stadens näringslivsservice, informationen från staden till företagarna samt möjligheterna till dialog med staden både på sociala medier och i fysiska möten. Det rör företagarnas möjligheter att ge förslag till processer och åtgärder som kan underlätta för deras verksamheter och förbättra företagsklimatet. Dessutom handlar det om samarbetet mellan staden och näringslivet, för att förbättra tillgången till kompetent arbetskraft, genom kompetensutveckling och matchning av arbetskraften på Lidingö mot företagarnas behov.

Här anges de aktiviteter som ska startas upp, är pågående eller genomförs löpande under året.

Aktivitet

Ansvarig

Utförare

Delaktiga

Status

Upprätta en förteckning över ansvariga kontaktpersoner

inom Lidingö stad

och inom näringslivet

Näringslivs-chef

Näringslivschef

Lidingö näringslivs talesperson

Klar

I samband med att aktualiserings-

prövning av ÖP ska näringslivs-

perspektivet tillvaratas och näringslivet ska vara remissinstans

Politik

Miljö- och stadsbyggnads-kontoret

Berörda förvaltningar, Lidingö näringsliv

Ej påbörjad

Göra en översyn över hur markfrågor bör kommuniceras på stadens webbplats.

Politik

Miljö- och stadsbyggnads-kontoret
Näringslivs-

chef

Lidingö näringsliv Fastighets-ägare Teknik- och fastighets-

förvaltningen

Pågående

Vidareutveckla näringslivs-

kommittén med syfte, ansvar och medlemmar

KSO

Politik

Näringslivschef
Lidingö näringsliv

Klar

Ta fram en handlingsplan för varje år som stämmer överens med stadens budgetprocess

KSO

Näringslivs-

chef

Politik

Berörda förvaltningar
Lidingö näringsliv

Klar

Lista och samordna löpande möten och klargöra tydligt syfte, mål och agenda för
t ex:

 • Näringslivs-
  kommittén
 • Företagarfrukost
 • LÖ-centrummöten
 • Samtal om
  stadsutveckling
 • Seminarier/
  kompetens-utveckling
 • Nätverksträffar
 • Workshops

Politik

Näringslivs-
chef

Miljö- och stadsbyggnads-kontoret

Teknik- och fastighets-förvaltnin

Omsorgs- och socialförvaltning

Lidingö näringsliv
Politik

Klar

Staden genomför cirka 40 externa företagsbesök per år

KSO

Näringslivs-
chef

Politik
Berörda förvaltningar
t ex omsorgs- och social-förvaltningen

Klar

Utveckla den lokala insatsen ”Jobbstödet”, vilket är ett lokalt alternativ till Arbetsförmedlingen

Politik

Omsorgs- och social-förvaltningen

Stadslednings-kontoret

Näringslivs-
chef

Omsorgs- och social-förvaltningen

Klar

Utreda behov av en arbetsmarknads-enhet i staden

Politik

Omsorgs- och social-förvaltningen

Näringslivs-
chef
Stadslednings-kontoret
Lidingö näringsliv

Klar

Skapa en bättre arbetsprocess för sommarjobb

Politik

Omsorgs- och social-förvaltningen

Näringslivs-
chef
Stadslednings-kontoret

Klar

Kartlägga möjligheten att ta fram ett gemensamt matchnings-system för alla som vill arbeta eller anställa på Lidingö

Politik

Omsorgs- och social-förvaltningen

Näringslivs-
chef
Stadslednings-kontoret
Lärande- och kultur-
förvaltningen
Arbets-förmedlingen
Lidingö näringsliv

Klar

Utveckla och samordna Lidingödagen/ Företags-
mässan och Jobbmässan

Näringslivs-chef
Lidingö näringsliv

Näringslivs-
chef

Omsorgs- och social-förvaltningen

Lidingö
Näringsliv

Arbets-
förmedlingen

 Parkerad


Trafik och Infrastruktur

Fokusområdet handlar primärt om hur företagarna inkluderas i arbetsprocesserna med att utveckla infrastrukturen och kollektivtrafiken på och till öns alla delar. Men även om hur deras behov och förväntningar på infrastrukturen och kollektivtrafiken tas i beaktande i direktiv, planer och beslut.

Här anges de aktiviteter som ska startas upp, är pågående eller genomförs löpande under året.

Aktivitet

Ansvarig

Utförare

Delaktiga

Status

Verka för en förbättrad
kollektivtrafik till Lidingö
centrum genom att bland
annat bjuda in näringslivs-
kommittén till en workshop
om behoven

Politik

Teknik- och
fastighets-förvaltningen


Näringslivs-
chef
Lidingö
näringsliv

Pågående

Fortsätta verka för effektiva
trafikflöden på Södra och
Norra Kungsvägen

PolitikTeknik- och
fastighets-förvaltningen

Näringslivs-
chef
Lidingö
näringsliv

Pågående

Verka för att kollektivtrafiken
utvecklas kontinuerligt på
hela ön. I möten med Trafik-
förvaltningen och övriga
aktörer ta upp de behov
som näringslivet har för
sin verksamhet

Politik

Teknik- och
fastighets-förvaltningen


Lidingö
näringsliv
Landstinget
Keolis

Pågående

Ta fram ett fakta- och
statistikunderlag över
arbetsplatser och besöks-
platser på ön och
genomföra en resvane-
undersökning om människors
dagliga resande, vid vilka
tidpunkter man resor, vilka
färdsätt som används, och
vad syftet/ärendet med
resan är

Politik

Teknik- och
fastighets-förvaltningen


Lidingö
näringsliv
Miljö- och stadsbyggnads-kontoret
Trafik-förvaltningen

Ej påbörjad

Verka för förbättrad
tvärförbindelse på ön
tillsammans med SL

Politik

Teknik- och
fastighets-förvaltningen


Landstinget
Lidingö
näringslivPågående

Se över behovet
av nyttoparkerings-
tillstånd på ön

Politik


Teknik- och
fastighets-förvaltningenLidingö
näringsliv
Omsorgs- och social-förvaltningen

Påbörjad

Påverka utveckling av
pendelbåtlinjer till hela
Lidingö inklusive
förlängd båtlinje
mellan södra och
norra ön, utveckling
av projekt Sjövägen,
kollektiv sjötrafik för
arbetspendling och turism

Politik

Teknik- och
fastighets-förvaltningen


Landstinget
Lidingö näringslivPågående

Näringslivets behov
ska beaktas i infrastruktur-
arbetet genom att bjudas in till träffar med staden

Politik

Teknik- och
fastighets-förvaltningen


Lidingö näringslivEj påbörjad

Verka för att Östlig
förbindelse och
Spårväg city blir av

Politik

Teknik- och
fastighets-förvaltningen


Lidingö näringsliv
Lanstinget
Trafikverket

Pågående

Etablering av nya företag och företagskluster

Fokusområdet handlar om hur staden och företagarna samarbetar för att erbjuda lättillgänglig och välanpassad service till nya företagare. Det handlar även om att förbättra förutsättningarna för etablering av företagskluster samt att underlätta nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan företagare.

Här anges de aktiviteter som ska startas upp, är pågående eller genomförs löpande under året.

Aktivitet

Ansvarig

Utförare

Delaktiga

Status

Ta fram ett välkomst-
brev till alla nya
företagare på ön
och bjuda in till möten

KSO

Näringslivschef


Lidingö
näringsliv
Stadslednings-kontoret
Berörda
förvaltningar

Klar

Lidingö näringsliv gör en behovs-
analys över vad
företagen behöver för
att utvecklas som sedan
presenteras i kommittén

Lidingö
näringslivLidingö
näringsliv
Näringslivschef


Politik
Miljö- och stads-byggnads-kontoret
Teknik- och
fastighets-förvaltningen

Klar

Bjuda in näringslivet
till workshop om
platsvarumärket Hälsans ö

Politik

Näringslivschef


Lidingö
näringsliv
Stadslednings-
kontoret
Miljö- och stads-byggnads-kontoret

Ej påbörjad

Skapa företagskluster

Politik

Näringslivschef


Miljö- och stads-byggnads-kontoret
Lidingö
näringsliv

Pågående

Se över stadens och
andra aktörers
möjlighet till bidrag
till Start-Up
Stockholm/
Lidingö

Politik

Näringslivschef


Start-Up Stockholm/
Lidingö
Lidingö
näringsliv

Klar

Skapa en gemensam
målbild för
hur vi ska
arbeta med effektivare
matchning i
en så kallad
etableringsgrupp.

Startskottet för arbetet
är att bjuda in Lidingö
näringsliv och politik
till en workshop

Politik

Näringslivschef


Miljö- och stads-byggnads-kontoret
Teknik- och fastighets-förvaltningen
Lidingö
näringsliv

Ej påbörjad

Driva växthus/
incubator
mötesplats för start-ups

Lidingö
näringsliv

Lidingö
näringsliv


Politik
Näringslivs-
chef
Berörda
förvaltningar

Ej påbörjad

Fortsatta driva
UF-verksamhetLärande- och kultur-förvaltningen

Herbsy
gymnasium

Näringslivs-
chef
Lidingö
näringsliv

Klar

Öka samverkan
mellan staden,
näringslivet
och andra stora event
på ön som till
exempel
Lidingöloppet

Näringslivs-
chef

Näringslivschef


Stadslednings-
kontoret
Lidingö
näringsliv

Klar

Se över möjligheterna
att utveckla befintligt
företagsregister på
Lidingö och placera
ut på stadens GIS-karta
samt visualisera stadens stadsutvecklings-planer
via karttjänsten

Näringslivschef

Näringslivschef


Lidingö
näringsliv
Miljö- och stads-byggnads-kontoret

Ej påbörjad

Se över möjligheten
att vidareutveckla
samarbetet med
objektvision.se för att öka användning
och delaktighet

Näringslivschef

Näringslivs-
chef


Miljö- och stads-byggnads-kontoret
Teknik- och fastighets-förvaltningen
Lidingö
näringsliv

Ej påbörjad

Utöka samarbetet
mellan Lidingö stad
och fastighets-ägare
på ön genom
regelbundna träffar

PolitikMiljö- och stadsbyggnads-kontoret


Näringslivs-
chef
Fastighets-
ägare

Ej påbörjad

Attityder till företagande på Lidingö

Fokusområdet handlar om vilket bemötande företagare får av stadens medarbetare och politiker. Det handlar även om Lidingöbornas förståelse för hur företagandet på ön bidrar till att möjliggöra den övergripande visionen och de strategiska målen för Lidingö.

Här anges de aktiviteter som ska startas upp, är pågående eller genomförs löpande under året.

Aktivitet

Ansvarig

Utförare

Delaktiga

Status

Verka för en god närvaro från politiker och tjänstemän vid nätverksträffar, frukostar, seminarier med mera

KSO

Näringslivs-
chef

Politik
Tjänstemän

Klar

Intern information
om näringslivs-
policyn och syftet med policyn


Näringslivs-chef


Näringslivschef


Miljö- och stadsbyggnads-kontoret
Teknik- och fastighets-förvaltning
Stadslednings-
kontoret
Omsorgs- och social-förvaltning
Lärande- och kultur-förvaltning

Klar

Utveckla kompetensen hos politiker och Lidingö näringsliv inom respektive område genom att bjuda in till dialogmöten

Politik

Näringslivschef

Lidingö
näringsliv

Klar

Skapa en mötesplats för företagare i Stadshuset - alla enmansföretagare och småföretagare är välkomna till mötesplatsen för att jobba, nätverka och få ett utbyte med andra företagare

Politik

Näringslivschef

Lidingö
näringsliv

Ej påbörjad


Fortsätta genomföra näringslivsdialoger/
frukostar/
företagsbesök eller andra aktiviteter med företagare och politiker

Politik

NäringslivschefLidingö
näringslivKlar

”En väg in-möten”. Företagare med ärenden som involverar flera tjänstemän möts gemensamt

Näringslivs-chef


Näringslivschef


Miljö- och stadsbyggnads-kontoret
Teknik- och fastighets-förvaltningen

Klar

Nöjd-Kund-Index (NKI) - ta fram handlingsplan för varje myndighet-sområde utifrån resultatet. Erbjuda enkel, snabb och kundfokuserad myndighetsutövning som möter företagens behov och villkor

Näringslivs-chef


Miljö- och stadsbyggnads-kontoret
Teknik- och fastighets-förvaltningen

Miljö- och stadsbyggnads-kontoret
Teknik- och fastighets-förvaltningen

Klar

Bli tydligare med handläggnings-
tider i kontakten med företagare

Näringslivs-chef


Miljö- och stadsbyggnads-kontoret
Teknik- och fastighets-förvaltningenMiljö- och stadsbyggnads-kontoret
Teknik- och fastighets-förvaltningen

Pågående

Utbilda stadens kundcenter i företags-perspektivet och införa en företagslots i första kontakten i stadens kundcenter

Kundcenter

Näringslivschef


Stadslednings-
kontoret
Berörda förvaltningar
Lidingö näringsliv

Klar


Delta i SKL:s utbildning ”Förenkla helt enkelt”. Förenkla - helt enkelt är en utbildning för kommuner som vill förbättra sina företags-
kontakter. Den riktar sig till chefer, handläggare och politiker som möter företag i sitt arbete

KSO

Näringslivschef


Politik
Miljö- och stadsbyggnads-kontoret
Teknik- och fastighets-förvaltningen
Omsorgs- och social-förvaltningen
Stadslednings-
kontoret

Parkerad

Se över möjligheten att vidareutveckla samarbetet med objektvision.se för att öka användning och delaktighet

Näringslivs-chef

Näringslivschef


Miljö- och stadsbyggnads-kontoret
Teknik- och fastighets-förvaltningen
Lidingö
näringsliv

Ej påbörjad

Se över och förbättra informationen till företagen i stadens kanaler

Lidingö
stad

Näringslivschef

Stadslednings-kontoret
Miljö- och stadsbyggnads-kontoret
Teknik- och fastighets-förvaltningen
Omsorgs- och social-förvaltningen

Pågående


Till toppen av sidan