Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivpolicyn ska bidra till ett gott företagsklimat där företagen och staden arbetar mot gemensamma mål. Policyn innefattar även stadens strategi i näringslivsfrågor.

Flygfoto Lidingöbron och infarten till ön, bro, skog och hus.

Som ett komplement till policyn ska en årlig handlingsplan tas fram. Handlingsplanen ska vara ett levande dokument med konkreta åtgärder på hur staden ska arbeta tillsammans med företagarna för att nå målen.

För att leva upp till den övergripande visionen för Lidingö som företagskommun och nå de övergripande målen struktureras stadens näringslivsarbete i fyra fokusområden:

 • Samarbeten, kommunikation och dialog mellan näringslivet och staden
 • Trafik och infrastruktur
 • Etablering av nya företag och företagskluster
 • Attityder till företagande på Lidingö.

Näringslivspolicyn antogs av kommunfullmäktige 22 maj 2017 och ska gälla fram till år 2025 med möjlighet till revidering 2021.

Aktiviteter som ska utveckla företagsklimatet

Staden tar i samarbete med Lidingö Näringsliv årligen fram en handlingsplan med konkreta förbättringsaktiviteter för att utveckla det lokala företagsklimatet.

Exempel på förbättringsaktiviteter som gjordes under 2020

 • Utveckling och förbättring av kundbemötandet i hela kedjan.
 • Ny tillståndsguide för ännu bättre service.
 • Översyn av Stockby industriområde.
 • Stödpaket till företagare med anledning av coronapandemin.

Exempel på förbättringsaktiviteter för 2021

 • Företagsmässa för lokala näringslivet.
 • Dialogmöten på aktuella teman så som arbetsmarknad, upphandling, energi-och klimatrådgivning.
 • Insatser för tryggare och säkrare företag.
 • Bevaka utvecklingen av coronapandemin för att kunna stötta och förenkla för det lokala näringslivet.
 • Utveckla metoder för att utöka korta yrkes-och lärlingsutbildningar samt utveckla möjligheter till praktikplatser i samverkan med Lidingö Näringsliv.

Se samtliga förbättringsaktiviteter för respektive fokusområde nedan.

Samarbeten, kommunikation och dialog

Dialog mellan näringslivet och staden

Fokusområdet handlar om kvaliteten på stadens näringslivsservice, informationen från staden till företagarna samt möjligheterna till dialog med staden både på sociala medier och i fysiska möten. Det rör företagarnas möjligheter att ge förslag till processer och åtgärder som kan underlätta för deras verksamheter och förbättra företagsklimatet. Dessutom handlar det om samarbetet mellan staden och näringslivet, för att förbättra tillgången till kompetent arbetskraft, genom kompetensutveckling och matchning av arbetskraften på Lidingö mot företagarnas behov.

Aktiviteter 2021

 • Bevaka utvecklingen av coronapandemin för att kunna fortsätta stötta och förenkla för det lokala näringslivet.
 • I samband med pågående stadsutvecklingsprojekt ska samråd med näringslivet ske genom dialog med Lidingö Näringsliv (vid samråd och granskning).
 • Undersöka behovet av att skapa ett restaurangnätverk.
 • Genomföra en företagsmässa tillsammans med Företagarna Lidingö.
 • Bättre nyttjande av utlysningar från tex EU eller myndigheter, som kan rendera i ekonomiska bidrag för ökad sysselsättning/ökade arbetsmarknadsåtgärder.
 • Se över möjligheten till en digital plattform för lediga jobb/praktikplatser hos lokala förtagare.
 • Förkorta vägen för näringslivet till Arbetsförmedlingen genom stadens upparbetade direktkanaler.
 • Se över processen för återkoppling från arbetsmarknadsenheten till det lokala näringslivet.
 • Undersöka möjligheten att samanställa personer med anställningsstöd.
 • Se över möjligheten att starta ett "Socialt företag" i samverkan med en privat aktör för att underlätta för nyanlända och långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden.
 • Utveckla metoder för att utöka "korta yrkes- och lärlingsutbildningar" samt utveckla möjligheter till praktikplatser i samverkan med Lidingö Näringsliv.
 • Se över hur staden ska arbeta med destinationsmarknadsföring och utveckla innehållet och användningen av besöksportalen Upplev Lidingö.
 • Utveckla mötesformen och fördjupa samarbetet mellan politiker, tjänstemän och fristående aktörer inom förskola och skola.
 • Vinnaren av det nyinstiftade Gustaf Dalén-priset kommer får möjlighet att möta eleverna inom Ung företagsamhet på Hersby gymnasium för att ge inspiration.
 • Införa konceptet “45 minutes - inspiration for life” på Hersby gymnasium. Entreprenörer med olika erfarenheter och från olika branscher bjuds in till att föreläsa och inspirera årskurs 1-3.
 • Se över utvalda processer tillsammans med näringslivet enligt "Tjänstedesignmodellen". Syftet är att öka kundnöjdheten i ärendehanteringen, t ex effektivare e-tjänster.

Trafik och Infrastruktur

Fokusområdet handlar primärt om hur företagarna inkluderas i arbetsprocesserna med att utveckla infrastrukturen och kollektivtrafiken på och till öns alla delar. Men även om hur deras behov och förväntningar på infrastrukturen och kollektivtrafiken tas i beaktande i direktiv, planer och beslut.

Aktiviteter 2021

 • Ta fram ett fakta- och statistikunderlag över arbetsplatser och besöksplatser på ön.
 • Genomföra en resvaneundersökning om Lidingöbors dagliga resande, vid vilka tidpunkter man resor, vilka färdsätt som används, och vad syftet/ärendet med resan är.
 • Som en del av stadens trafikpolicy ska en parkeringsplan tas fram. Samråd med målgruppen kommer att ske.
 • Staden bjuder in trafikoperatör till ett dialogmöte tillsammans med Destination Lidingö för att belysa branschens behov.
 • Verka för att Lidingös intresse tas tillvara när ett nytt lånecykelsystem upphandlas i Stockholms regionen.
 • Inom ramen för SL:s sjötrafik, verka för anlöp vid Elfvik för att koppla samman Elfvikslandet med Gåshaga.

Etablering av nya företag och företagskluster

Fokusområdet handlar om hur staden och företagarna samarbetar för att erbjuda lättillgänglig och välanpassad service till nya företagare. Det handlar även om att förbättra förutsättningarna för etablering av företagskluster samt att underlätta nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan företagare.

Aktiviteter 2021

 • Stärka stadens image som företagskommun genom att identifiera vad som är unikt för Lidingö. Näringslivet och politiken och berörda förvaltningar genomför en workshop runt detta.

Attityder till företagande på Lidingö

Fokusområdet handlar om vilket bemötande företagare får av stadens medarbetare och politiker. Det handlar även om Lidingöbornas förståelse för hur företagandet på ön bidrar till att möjliggöra den övergripande visionen och de strategiska målen för Lidingö.

Aktiviteter 2021

 • Arbeta vidare med kundbemötandet i hela kedjan utifrån stadens nya värdeord; professionell, engagerad och initiativrik.
 • Ta fram ett nyhetsbrev till målgruppen som lyfter aktuella frågor inom upphandling, arbetsmarknad och näringsliv. Utskick 6 ggr/år.
 • Bjuda in företagen till anbudsskola i hur man blir leverantör till kommunen.
 • Upphandlingsenheten förbättrar återkopplingen till de anbudsgivare som inte gått vidare i en upphandling. Även kontakten med de företag som förväntades komma in med ett anbud ska utvecklas. Syftet är att öka kunskapen om företagarnas förutsättningar och villkor vid upphandling med staden.
 • Digitala upphandlingsträffar/dialogmöten
  Öka kontaktytorna genom att bjuda in företagen till upphandlingsfrukost och informera om kommande upphandlingar, 2 ggr/år.
 • Lyfta och kommunicera "goda exempel på lyckade jobbmatchningar" i olika kommunikationskanaler.
 • Bjuda in till dialogmöten mellan arbetsmarknadsenheten och lokala företagare, 2 ggr/år eller vid behov.
 • Öka kommunikationsinsatserna för att inspirera näringslivet till ett gott miljö- och klimatarbete.
 • Dialog med lokala företagare om hur myndighetsutövningen fungerar i dag och hur den kan utvecklas.
 • Företagardialoger om brottslighet och otrygghet
  Staden bjuder in lokala företagare och sakkunniga till särskilda företagardialoger i ämnet.
 • Inkludera företagare i trygghetsvandringar
  Verka för att fler företagare bjuds in till att delta i stadens trygghetsvandringar för att tillsammans med andra aktörer gå igenom ett område/en plats och inventera det systematiskt ur trygghetssynpunkt.
Till toppen av sidan