Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivpolicyn ska bidra till ett gott företagsklimat där företagen och staden arbetar mot gemensamma mål. Policyn innefattar även stadens strategi i näringslivsfrågor.

Flygfoto Lidingöbron och infarten till ön, bro, skog och hus.

Som ett komplement till policyn ska en årlig handlingsplan tas fram. Handlingsplanen ska vara ett levande dokument med konkreta åtgärder på hur staden ska arbeta tillsammans med företagarna för att nå målen.

För att leva upp till den övergripande visionen för Lidingö som företagskommun och nå de övergripande målen struktureras stadens näringslivsarbete i fyra fokusområden:

 • Samarbeten, kommunikation och dialog mellan näringslivet och staden
 • Trafik och infrastruktur
 • Etablering av nya företag och företagskluster
 • Attityder till företagande på Lidingö.

Näringslivspolicyn antogs av kommunfullmäktige 22 maj 2017 och ska gälla fram till år 2025 med möjlighet till revidering 2021.

Aktiviteter som ska utveckla företagsklimatet

Under 2019 gjorde vi en rad satsningar för att utveckla det lokala företagsklimatet där fokus låg på att förbättra kommunens service, information och dialog med de lokala företagarna.

Exempel på förbättringsaktiviteter som gjordes under 2019

 • Ett 30-tal företagsbesök.
 • Ny svarsgrupp i stadens kundcenter med särskilt fokus på näringslivsfrågor.
 • Enklare digitaliserad bygglovsprocess.
 • En-väg-in-möten för att effektivisera ärendeprocessen för lokala företagare.

Staden tar tillsammans med Lidingö Näringsliv årligen fram en handlingsplan med konkreta förbättringsaktiviteter för att utveckla det lokala företagsklimatet.

Exempel på förbättringsaktiviteter för 2020

 • Utveckla och förbättra kundbemötandet i hela kedjan.
 • Företagsmässa för lokala näringslivet.
 • Ny tillståndsguide för ännu bättre service.
 • Bjuda in till dialog om hur myndighetsutövning fungerar och hur den kan utvecklas.
 • Se över Stockby industriområde. 

Samarbeten, kommunikation och dialog

Dialog mellan näringslivet och staden

Fokusområdet handlar om kvaliteten på stadens näringslivsservice, informationen från staden till företagarna samt möjligheterna till dialog med staden både på sociala medier och i fysiska möten. Det rör företagarnas möjligheter att ge förslag till processer och åtgärder som kan underlätta för deras verksamheter och förbättra företagsklimatet. Dessutom handlar det om samarbetet mellan staden och näringslivet, för att förbättra tillgången till kompetent arbetskraft, genom kompetensutveckling och matchning av arbetskraften på Lidingö mot företagarnas behov.

Här anges de aktiviteter som ska startas upp, är pågående eller genomförs löpande under året.

Aktiviteter 2020

 • Utveckla och samordna en årlig företags-och jobbmässa.
 • Arbeta för att få hit Arbetsförmedlingens personal på plats i Stadshuset.
 • Undersöka möjligheten att utveckla samarbetet med en lokal aktör för matchning av jobb samt samarbetet med högskolor.
 • Bättre nyttjande av utlysningar från t ex EU eller myndigheter, som kan rendera i ekonomiska bidrag för ökad sysselsättning/ökade arbetsmarknadsåtgärder.
 • I samband med pågående stadsutvecklingsprojekt ska samråd med näringslivet ske genom dialog med Lidingö Näringsliv (vid samråd och granskning).
 • Ta arbetet vidare med utgångspunkt från "Sammanställningen av intervjuer med företagare och fastighetsägare inom Stockby industriområde".


Trafik och Infrastruktur

Fokusområdet handlar primärt om hur företagarna inkluderas i arbetsprocesserna med att utveckla infrastrukturen och kollektivtrafiken på och till öns alla delar. Men även om hur deras behov och förväntningar på infrastrukturen och kollektivtrafiken tas i beaktande i direktiv, planer och beslut.

Här anges de aktiviteter som ska startas upp, är pågående eller genomförs löpande under året.

Aktiviteter 2020

 • Verka för att kollektivtrafiken utvecklas kontinuerligt på hela ön. I möten med Trafikförvaltningen och övriga aktörer ta upp de behov som näringslivet har för sin verksamhet. Områden: Lidingö centrum, Södra Kungsvägen, tvärförbindelser, ökad bussturtäthet och pendelbåttrafik.
 • Ta fram ett fakta- och statistikunderlag över arbetsplatser och besöksplatser på ön och genomföra en resvaneundersökning om människors dagliga resande, vid vilka tidpunkter man resor, vilka färdsätt som används, och vad syftet/ärendet med resan är.
 • Se över behovet  av nyttoparkeringstillstånd på ön.

Etablering av nya företag och företagskluster

Fokusområdet handlar om hur staden och företagarna samarbetar för att erbjuda lättillgänglig och välanpassad service till nya företagare. Det handlar även om att förbättra förutsättningarna för etablering av företagskluster samt att underlätta nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan företagare.

Här anges de aktiviteter som ska startas upp, är pågående eller genomförs löpande under året.

Aktiviteter 2020

 • Stärka stadens image som företagskommun genom att identifiera vad som är unikt för Lidingö. Näringslivet och politiken och berörda förvaltningar genomför en workshop runt detta.
 • Undersöka om det är möjligt att utöka innehållet i besöksportalen Upplev Lidingö med listning av företag på ön med kartbild. Om inte hitta en annan lösning.
 • Synliggöra samarbetet med marknadsplatsen objektvision.se för att öka användning och delaktighet.


Attityder till företagande på Lidingö

Fokusområdet handlar om vilket bemötande företagare får av stadens medarbetare och politiker. Det handlar även om Lidingöbornas förståelse för hur företagandet på ön bidrar till att möjliggöra den övergripande visionen och de strategiska målen för Lidingö.

Här anges de aktiviteter som ska startas upp, är pågående eller genomförs löpande under året.

Aktiviteter 2020

 • Bjuda in till minst två lunchseminarium på aktuella teman, fördjupning inom t ex arbetmarknad, upphandling, hållbarhet m m.
 • Fokusera på kundservice och bemötande i hela organisationen för att effektivisera stadens ärendehanteringsprocess och utveckla kundbemötandet i hela staden.
 • Ta fram en digital tillståndsguide för ännu bättre service. Guiden ska ge en bra överblick över den information som en företagare kan tänkas behöva för att söka olika tillstånd från kommunen.
 • Bjuda in företag till dialog om hur myndighetsutövningen fungerar i dag och hur den kan utvecklas.
 • Utveckla mötesformen och processen för "En-väg-in-möten", där företagaren får träffa tjänstemän från de myndighetsområden som berörs av frågan vid ett och samma tillfälle.
 • Öka kännedomen om servicemätningen Nöjd-Kund-Index bland öns företagare genom att proaktivt informera och uppmana till att svara på enkäten i stadens olika kanaler.
Till toppen av sidan