Skriv ut
Dela

Bilda förening

Är ni en grupp som har ett gemensamt intresse och vill driva, utveckla och fördjupa er verksamhet under demokratiska former och samtidigt ges möjlighet att kunna söka stöd och bidrag kan ni starta en förening.

  Hur bildar man en förening?

  1. Samla ett antal personer med ett gemensamt intresse.
  2. Besluta om föreningens verksamhet och skriv förslag till stadgar.
  3. Håll ett möte där ni bildar föreningen, så kallat konstituerande möte. Mötet ska protokollföras och innehåller beslut om:

Att bilda föreningen
Anta förslag om stadgar
Utse styrelsens medlemmar – ordförande, sekreterare och kassör
Medlemsavgift
Namnunderskrifter från ordföranden, sekreterare och justeringsmän

Förslag på stadgar

När ni bestämt er för att starta en förening måste ni fundera över vad ert mål och syfte med föreningen är. I stadgarna beskrivs hur föreningen skall styras, vad som händer vid upplösning m.m.  Är ni en idrottsförening finns normalstadgar framtagna av Riksidrottsförbundet för att underlätta arbetet. 

Konstituerande möte

När förslag finns framtaget till stadgar och det finns personer som är intresserade av att bli medlemmar är det dags att kalla till ett första föreningsmöte, ett så kallat konstituerande möte. Vid detta möte, bildas föreningen, stadgarna antas och styrelse, revisorer och valberedning väljs.

Det första som sker på mötet är att ni väljer mötesordförande samt mötessekreterare. Det finns inget krav att upprätta och besluta om till exempel verksamhetsplan och budget redan på det konstituerande mötet, men det kan vara bra att ta tillfället i akt och diskutera igenom den framtida verksamheten. Det är mycket viktigt att det konstituerande mötet protokollförs ordentligt och skrivs under av sekreterare och vald justeringsperson.

Under mötet eller i samband med detta, konstitueras styrelsen, vilket innebär att posterna inom styrelsen fördelas mellan de valda ledamöterna. Här väljs också firmatecknare, något som bör protokollföras även om detta regleras i stadgarna - så blir det färre dokument att visa för banken när firmatecknarna skall uppdateras.

Registrering, organisationsnummer och plusgiro/bankgiro

Föreningen måste inte registreras, men det finns goda skäl därtill.  Utan en registrering hos Skatteverket går det exempelvis inte att öppna ett bankkonto, som i många fall är nödvändigt för att bedriva föreningsverksamheten. Ni kan heller inte söka bidrag från Lidingö stad, eller boka lokaler.

Anmälan om organisationsnummer gör du till Skatteverket på www.skatteverket.se.länk till annan webbplats När ni har gjort det går det bra att skaffa ett plusgiro/bankgironummer.

Första steget att komma med i Lidingö stads föreningsregister är att boka in ett möte med föreningsansvarig på Lärande- och kulturförvaltningen, tel 08-731 32 87. Vid mötet får ni information om föreningen anses vara bidragsberättigad och vilken lokaltaxa ni får om ni exempelvis vill hyra en gymnastiksal eller fotbollsplan.

Juridiska krav på föreningar

De juridiska krav som allmänt gäller för en förening är bland annat att den ska:

  • Ha stadgar som talar om vad föreningen vill och hur den är organiserad
  • Ha en styrelse
  • Hålla årsmöte som granskar styrelsens verksamhet, väljer ny styrelse och fastställer eventuell medlemsavgift
  • Ha revisorer som granskar verksamheten inför varje årsmöte
  • Protokollföra alla beslut som fattas i styrelsen och på årsmötet
  • Ha medlemmar.
  • Ska föreningen ingå avtal, skaffa bankkonton eller organisationsnummer kommer föreningen även behöva ha en firmatecknare, läs mer om firmatecknare nedan.

Ekonomiskt ansvar för styrelsen

I föreningsformen är det en grundläggande skillnad på föreningens ansvar och enskilda medlemmars personliga ansvar. Ansvariga för den juridiska personen är alltid föreningens styrelse, vilket kan leda till personligt ekonomiskt ansvar för styrelsemedlemmarna. Därför är det viktigt att ha ordning och reda på föreningens ekonomi.

Föreningens firmatecknare

Normalt brukar ordföranden och kassören vara de som tecknar föreningen, det vill säga företräder föreningen utåt och som ansvarar för de åtaganden som föreningen gör, till exempel att skriva hyreskontrakt eller och ta ut pengar från föreningens konto. Vilka som är firmatecknare beslutas vid första konstituerande styrelsemötet.

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan