Skriv ut
Dela

Kottlasjön

Svanar i Kottlasjöns östra vik

Kottlasjön med omgivningar är ett värdefullt rekreationsområde. Du kan gå runt sjön, bada och åka skidor och skridskor på isen vintertid. Här finns ett rikt växt- och djurliv med bland annat bäver.

Var?

Du hittar Kottlasjön centralt på södra Lidingö i Långängen-Elfviks naturreservat. 

Fakta

I Kottlasjöns sjösystem ingår Kottlasjön, Stockbysjön, Västra Långängskärret (Linnmanska träsket), Stockbyån, omkringliggande tillrinningsområden och utloppet genom Mölnaån mot Värtan. Tillrinningsområdet består till cirka 85 procent av skog och naturmark. Delar av stränderna omfattas av strandskydd. Skogsmark söder om Kottlasjön är särskilt värdefull så kallad nyckelbiotop. Sjösystemet är ett ekologiskt känsligt område.

Största djupet i Kottlasjön är sju meter och medeldjupet är tre meter. Omsättningstiden är två år.

Badberget i Kottlasjön

Vattenkvaliteten i Kottlasjön

Varje år tar vi prover på vattnet i Kottlasjön för att följa upp vattenkvaliteten. Resultatet av provtagningarna sammanställs i en rapport som bland annat visar att det tidvis kan bli syrebrist i bottenvattnet.

Rapport - Sammanställning av mätdata, status och utveckling i Kottlasjön.PDF (pdf, 390.2 kB)

Det har även gjorts en teknisk utredning om sjöns vattengenomströmning och vattenstånd.

Rapport - Kottlasjöns vattengenomströmning och vattenståndPDF (pdf, 2.4 MB)

Lidingö stad har tagit prover på vattnet i Kottlasjön sedan 1978. Motsvarande provtagning och sammanställning har även utförts för Stockbysjön med ungefär samma resultat.

Rapport - Sammanställning av mätdata, status och utveckling i Stockbysjön. PDF (pdf, 829.8 kB)

Sommaren 2015 gjordes en naturvärdesinventering och statusklassning av Lidingös sjöar och vattendrag, och en undersökning av näringsämnet fosfor i Kottlasjöns botten.

Rapport - Status och naturvärden i sjöar och vattendrag, Lidingö 2015PDF (pdf, 4.1 MB)

Rapport - Läckagebenägen fosfor i Kottlasjöns bottenPDF (pdf, 875.7 kB)

Regler

I naturreservatet måste du följa föreskrifterna för naturreservatet. 

Folder - Långängen-Elfviks naturreservatPDF (pdf, 7.5 MB)

Tänk på att du ska ha hunden kopplad i den här delen av reservatet. 

Blågrönalgblomning i västra Kottlasjön

Övergödning

Kottlasjön och Stockbysjön har sannolikt utvecklats från näringsfattiga sjöar till mer näringsrika. Näringsrika sjöar kan drabbas av algblomning och igenväxning. Detta är naturliga processer som pågått med landhöjningen från den sista istiden.

De naturliga processerna kan påskyndas av mänsklig påverkan. För Kottlasjön och Stockbysjön gäller att avloppsutsläpp under 1900-talet fram till ungefär 1965 har tillfört näringsämnen till sjön som nu finns lagrade i bottensedimenten. I dag har alla avloppsutsläpp upphört och dagvattenutsläpp renas.

Förbättringsåtgärder

  •   årlig provtagning och uppföljning
  •   årlig borttagning av vattenväxter vid barnbadet
  •   reningsanläggning för dagvatten i Brevik 2006
  •   reningsdammar för dagvatten vid Stockby 2002
  •   rensning och återställande av barnbadet i Kottlasjön 
      och Stockbyåns mynning 1998
  •   vegetationsborttagning i Stockbysjön 1995
  •   återkommande röjning av strandvegetation
  •   muddring av Kottlasjöns östra delar under 1980-talet

Upphandling pågår just nu om åtgärder för att minska övergödningsproblemen i sjön. Om upphandlingen går som planerat kommer restaureringen genomföras i sommar.

Till toppen av sidan