Lidingö centrum

Den 3 juni 2019 antogs ett projekt-PM för stadsbyggnadsprojektet Lidingö centrum av kommunstyrelsen. Detaljplaneringsprocessen för området kan nu börja.

Stadsbyggnadsprojektet Lidingö centrum

Utvecklingen av Lidingö centrum utgår från planprogrammet som antogs av kommunfullmäktige 2014. Visionen är en attraktiv, spännande och miljösmart stadsdel med butiker, restauranger, arbetsplatser, bostäder och fler mötesplatser i ett fortsatt grönskande och småskaligt utomhuscentrum. Planeringen ska bedrivas i en nära dialog med såväl Lidingöbor som näringsliv och ska leda till en utveckling som stärker Lidingö centrums roll som knutpunkt för Lidingöborna. Lidingö centrum ingår i en detaljplan för utvecklingsområdet Centrum-Torsvik.

Utvecklingen av Lidingö centrum

Grosvenor Europe är ägare av Lidingö centrum sedan våren 2018 och efter ägarbytet har projektet tagit ett nytt helhetsgrepp i linje med politikens nya majoritetsprogram. Det tidigare detaljplaneförslaget som var ute på samråd under våren 2017 gäller inte längre, men de utredningar som redan gjorts kommer att återanvändas så långt det går. Med nya ägaren finns det behov av att gemensamt analysera förutsättningarna för det forsatta arbetet vad gäller innehåll, genomförandefrågor och etappindelning.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen antog projekt-PM för Lidingö centrum den 3 juni 2019 som sätter ramarna för projektet. Det här blir ett första steg och en viljeinriktning på vilka områden i Centrum som ska utvecklas. Exakt hur eller var det ska byggas är inte helt bestämt.

Det projekt-PM som nu antagits ska ge en övergripande bild av vad en utveckling av Centrum kommer innebära för Lidingö och beslutet betyder att detaljplaneringen av Lidingö centrum kan starta.

Synpunkter och idéer gällande det tidigare förslaget kommer att följa med under arbetet med den nya detaljplanen.

Planprogram

Planprogrammet för Centrum-Torsvik som antogs i kommunfullmäktige 2014 är vägledande i den fortsatta processen, men med en varsammare viljeinriktning efter valet 2018. Till programhandlingen hör också ett Visions- och mål-dokument samt ett Hållbarhetsprogram.

Vision och mål

Visionen för stadsbyggnadsprojektet Lidingö centrum är att det ska vara ett levande centrum med ny bebyggelse för bostäder, service och handel. Syftet med projektet är att planera och genomföra en utveckling av Lidingö centrum med småstadskvalitéer till fördel för såväl stadskärnan som hela staden och därigenom stärka Lidingö centrums roll som knutpunkt för Lidingöborna.

Projektledare: Fabian Gabrielsson, plan- och exploateringsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan