Högsätra

Ett projekt-PM för stadsbyggnadsprojektet Högsätra antogs av kommunstyrelsen den 12 november 2018. Det innebär att detaljplaneringsprocessen för området kan nu börja.

Lidingös översiktsplan pekar ut Högsätra som ett utvecklingsområde. Kommunstyrelsen har beslutat att ett planprogram ska tas fram för utvecklingen av Högsätra med målet att stärka området som en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare.

Stadsbyggnadsprocessens faser. Högsätra befinner sig i början av den mörkrosa delen av pilen: Detaljplanering.

Samråd

Samråd om planprogrammet för Högsätra genomfördes hösten 2016. Efter samrådet sammanställdes synpunkterna och förslaget justerades.

Antagande

Planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen den 4 juni 2018 och antogs i kommunfullmäktige den 18 juni 2018. Den 12 november 2018 antogs projekt-PM av kommunstyrelsen och detaljplaneringen för stadsbyggnadsprojektet Högsätra kan starta.

Läs hela det antagna planprogrammet.PDF (pdf, 36.7 MB)

Vad händer nu?

Med kommunstyrelsens antagande av projekt-PM blir nästa steg att detaljplanera området och förbereda för samråd och markanvisning

Under första halvan av 2020 planeras två markanvisningar att genomföras för bebyggelse i Högsätra. Den ena markanvisningen avser bebyggelse av ca 115-130 st lägenheter i flerbostadshus och den andra markanvisningen avser bebyggelse av en samhällsfastighet om ca 5000 – 5500 kvm BTA i lokalyta.

Delområden

Lillåkersvägen

En ny detaljplan för Lillåkersvägen tas fram i samband med utvecklingen av Högsätra. Detaljplanen ska möjliggöra för bostadsbebyggelse på en befintlig hårdgjord parkeringsyta.

Kärnan

En ny detaljplan ska tas fram för Kärnan. Detaljplanen ska möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus och radhus på befintlig hårdgjord parkeringsplats, längs med Lerbovägen samt på platsen där Högsätrahuset står idag. Detaljplanen ska även möjliggöra för en samhällsfastighet som kan inrymma de verksamheter som finns i Högsätrahuset idag.

Idrottsområdet

Till detaljplanen för Idrottsområdet planeras det att byggas nya och bättre idrottshallar och ges plats för aktivitetsytor. Ett samråd för Idrottsområdet planeras att hållas under 2020.

Kontakt
Till toppen av sidan