Dalénum

Lidingös nyaste stadsdel Dalénum ligger vid Lidingös södra strand. Området var länge basen för Lidingös näringsliv och den gamla Aga-fabriken i området är ett industrihistoriskt minnesmärke.

Lidingös nya levande stadsdel

Dalénum har utvecklats från ett industriområde till en modern och levande stadsdel med attraktiva bostäder i kombination med kommersiell verksamhet. Lägenheterna är en blandning av hyres- och bostadsrätter samt små och stora lägenheter så det är möjligt för människor i olika livssituationer att bo här.

Stadsdelen präglas av ett hälsotänkande och utvecklas utifrån grunderna trygghet, säkerhet, aktivitet och vila. Stora resurser satsas på en attraktiv strandpromenad, bryggor, idrottshall, gångstråk och parker. De goda kommunikationerna gör att närheten till Stockholms innerstad blir mycket påtaglig för dem som bor eller arbetar i Dalénum. Vägförbindelserna är utmärkta och Lidingöbanan trafikerar området. Byggstarten var 2010 och Dalénum planeras vara färdigställt år 2025.

Anmäl intresse för bostad

Vänd dig till JM, som är byggherre, om du vill anmäla intresse för en bostad i Dalénumområdet.
Telefon 08-782 11 11 eller www.jm.selänk till annan webbplats

På gång i området

De första bostäderna i Dalénum började byggas 2010, de första familjerna flyttade in 2012 och hela området planeras vara färdigt 2025.

Vad har hänt?

Successivt står allt fler fastigheter klara och området expanderar. För att det ska bli mer tillgängligt att ta sig till området har vi byggt en cirkulationsplats, med en ny infart till Dalénum, samt en tunnel för gående och cyklister under Södra Kungsvägen. Gatubelysningen på Agavägen har också förbättrats.

Vad pågår just nu?

 • Byggnation av Fyrtornet, Parkhuset samt Ypsilon med tillhörande finplanering pågår, beräknas vara klara under 2020.
 • Betongarbeten för en ny strandlinje pågår parallellt med stomarbeten i bostadsprojektet Fyrtornet och Parkhuset.
 • Gångstråket längs med vattnet mellan den nya Dalénumkajen och Larsbergs brygga är öppet för gångtrafikanter men stängs av tillfälligt i de fall säkerheten för gångtrafikanterna ej kan garanteras.

 

Vad händer framöver?

 • Den nya strandlinjen, som omfattar gångstråk och parkmiljöer, beräknas vara påbörja hösten 2109 och helt färdig i anslutning till att bostadsprojektet Fyrtornet/Parkhuset är klart hösten 2020.
 • Byggnation av Periskopet samt färdigställande av Periskopvägen beräknas påbörjas under 2020 och klart 2021.
 • Exploateringen kommer att fortsätta tills hela området beräknas vara färdigbyggt, år 2025.

Parkeringsplatser

JM, som utveckar Dalénum, står för parkeringsplatser till boende och reglerar till största delen hur länge man får parkera i området. Stadens ansvar idag är att se till att JM bygger tillräckligt många parkeringsplatser enligt exploateringsavtalet (1,2 parkering per lägenhet).

 • All parkering för boende ska framför allt anordnas på fastighetsmark.
 • Till de lägenheter som hittills byggts i Dalénum har JM byggt ungefär lika många parkeringsplatser i garage.
 • På allmän platsmark finns cirka 200 parkeringsplatser, många tidsreglerade till 3 timmar och vissa till 24 timmar.
 • Inom 500 meters avstånd finns 250 platser där det är tillåtet att parkera upp till 24 timmar. 
 • De verksamheter som finns i området har särskilda parkeringsplatser.

Korttidsparkering

På gatumark i Dalénum råder framför allt korttidsparkering  i maximalt 3 timmar. Regleringen gäller för att ge besökare och andra som behöver parkera en kortare tid möjlighet att hitta plats. Om fler platser skulle vara 24-timmars-reglerade i Dalénum skulle det bli svårt för korttidsparkerare att hitta plats eftersom boende skulle använda dessa gratisplatser istället för de garageplatser som byggts för dem.

Idag tas ingen avgift ut för parkering på stadens mark.  Det som styr parkering på allmän platsmark är tidsreglering. Indirekt styr regleringen vem som kan parkera var, till exempel är 1-3 timmarsparkering avsedd för besökare, näringsliv och hemtjänst, 12-timmarsparkering för pendlare medan korttidsparkering enbart under dagtid riktar sig till både besökare och boende (kvälls- och nattparkering).

Vad händer senare?

I takt med att området byggs färdigt kommer staden att ta över ansvaret för de gator JM idag äger. Det betyder att staden slutligen kommer att ansvara för all drift och underhåll av gatorna i Dalénum, liksom parkeringsreglering och -övervakning.

 

Kontakt
Till toppen av sidan