Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Torselden 8 m.fl.

Ny detaljplan tas fram för fastigheten Torselden 8 m.fl.i stadsdelen Torsvik. 
Planförslaget var under juni till september månad 2018 ute på samråd för att få in synpunkter. Torselden 8 m.fl. var ute på granskning mellan den 27 mars till den 10 april 2019.

Syfte och innehåll

Planområdet ligger söder om Torsplan i stadsdelen Torsvik. Planens syfte är att möjliggöra nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge på fastigheten Torselden 8 i Torsvik. Området är värderat som kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö och den nya bebyggelsen ska anpassa sig till omkringlig­gande bebyggelse både gällande utformning och skala.

Detaljplanen ska också möjliggöra fortsatt samnyttjande av vissa ytor inom planområdet och fortsatt allmän passage igenom området. Planens genomförande för­utsätter att viss befintlig bebyggelse rivs.

Granskning

Detaljplanen för Torselden 8 m.fl. var ute på granskning mellan den 27 mars till den 10 april 2019.

Samråd

Mellan den 20 juni och 2 september 2018 var planhandlingarna utställda. Staden bjöd in till ett samrådsmöte den 20 augusti 2018 i Stadshuset då det fanns möjlighet att ställa frågor och tycka till om detaljplanen.

Markägare

Fastigheten är i privat ägo.

Tidplan

Observera att tidplanen är preliminär.

Planuppdrag: 2016-01-20
Samråd: Mellan den 20 juni till 2 september 2018
Granskning: Mellan den 27 mars till den 10 april 2019
Antagande: 3:e kvartalet 2019
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Bakgrund

Start-PMPDF (pdf, 1.4 MB)

Samrådshandlingar

Information om samrådPDF (pdf, 167.5 kB)
Planbeskrivning samrådPDF (pdf, 4.8 MB)
Plankarta samrådPDF (pdf, 428.5 kB)

Övriga handlingar och utredningar i samrådsskedet

Antikvarisk förundersökningPDF (pdf, 14 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 3.9 MB)
RiskbedömningPDF (pdf, 794.5 kB)
Trafikbullerutredning
PDF
(pdf, 408.8 kB)

Granskning

Information om granskningWord (word, 146.3 kB)
Planbeskrivning granskningPDF (pdf, 4.8 MB)
Plankarta granskningPDF (pdf, 367.1 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 158.2 kB)

Övriga handlingar och utredningar i granskningsskedet

Antikvarisk förundersökningPDF (pdf, 14 MB)
Geoteknisk undersökningsrapport med bilagorPDF (pdf, 537.9 kB)
Geoteknisk utredningPDF (pdf, 445.2 kB)
BrandutredningPDF (pdf, 995.5 kB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 7.4 MB)
GestaltningsprogramPDF (pdf, 24.5 MB)
MiljöprovtagningPDF (pdf, 2.2 MB)
RiskbedömningPDF (pdf, 2.5 MB)
SolstudiePDF (pdf, 3.3 MB)
TrafikbullerutredningPDF (pdf, 544.2 kB)

Handläggare: Sara Runhem, plan- och exploateringsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan