Skriv ut
Dela

Sigyn

Planområdet ligger i stadsdelen Hersby och består av fastigheterna Lidingö 7:52 och 7:53.

Syfte och innehåll

Området är beläget vid Vasavägen i kvarteret Sigyn i Hersby. Fastigheterna Lidingö 7:52 och 7:53 kan i dagsläget inte bebyggas på grund av att nuvarande fastighetsindelning inte överensstämmer med gällande tomtindelning. Det betyder att det varken går att bilda fastighet för bostadsändamål eller att ge bygglov utifrån byggrätten i gällande plan. Båda fastigheterna saknar idag tillfartsväg vilket behöver ses över och utredas i en planprocessen. Planens syfte är att möjliggöra komplettering av villastaden med villor samt att förse fastigheterna med lämplig tillfartsväg.

Markägare

Fastigheterna är i privat ägo.

Tidplan

Observera att tidplanen är preliminär.

Planuppdrag: 2019-03-27
Samråd: 3:e kvartalet 2019
Granskning: 1:a kvartalet 2020
Antagande:
2:a kvartalet 2020
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Bakgrund

Start-PMPDF (pdf, 1.1 MB)

Handläggare: Sara Runhem, plan- och exploateringsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan