Skriv ut
Dela

Klövern 6

Planområdet ligger i stadsdelen Brevik och består av fastigheten Klövern 6. Förslaget till detaljplan var ute på samråd mellan den 27 maj till och den 17 juni 2019.

Syfte och innehåll

Syftet med denna detaljplaneändring är att upphäva tomtindelningen för fastigheten Klövern 6 så att fastigheten kan delas till två fastigheter.

Planområdet ligger i stadsdelen Brevik och består av fastigheten Klövern 6. Planområdet avgränsas i söder av Trädgårdsvägen och i öster, väst och norr av befintliga villafastigheter.

Fastighetsägarna till Klövern 6, har kommit in med en begäran om planbesked för fastigheten. Ansökan avser en delning av fastigheten för ändamålet bostad. Bestämmelserna i den gällande stadsplanen från 1977 medger att fastigheten kan delas i två fastigheter, men den gällande tomtindelningen från 1945 (fastighetsplan) medger inte en delning av fastigheten. En ändring behöver göras för att upphäva tomtindelningen.

Samråd

Mellan den 27 maj och 17 juni 2019 var planförslaget ute på samråd.

Markägare

Fastigheten är i privat ägo.

Tidplan

Observera att tidplanen är preliminär.

För att ta bort bestämmelser om fastighetsindelning kan ett förenklat ändringsförfarande användas. Processtegen för det förenklade ändringsförfarandet är samråd, samrådsredogörelse, beslut om ändring och laga kraft. Vid förenklat ändringsförfarande får samrådskretsen göras mindre än normalt, kommunen behöver inte samråda med andra kommuner eller sakägare utanför det berörda området.

Planuppdrag: 2019-04-23 
Samråd: 27 maj - 17 juni 2019
Antagande: 3:e kvartalet 2019
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Bakgrund

Start PMPDF (pdf, 1.8 MB)

Samrådshandlingar

Information om samråd
PDF
(pdf, 720.9 kB)Planbeskrivning samrådPDF (pdf, 2.1 MB)
Plankarta samrådPDF (pdf, 326 kB)

Kontakt
Till toppen av sidan