Skriv ut
Dela

Gåshaga gård 4

Planområdet ligger i stadsdelen Gåshaga och består av fastigheten Gåshaga gård 4. Planförslaget var ute på samråd den 27 maj till den 17 juni 2019.

Syfte och innehåll

Syftet med detaljplaneändringen är att göra den befintliga båthallen planenlig. Båthallen står på mark som i den gällande detaljplanen är prickmarkerad (byggnad får inte uppföras). I planändringen tas prickmarken bort och båthallen får en byggrätt så att permanent bygglov kan ges. I övrigt ska samma bestämmelser gälla för fastigheten som i den idag gällande detaljplanen.

Samråd

Förslaget till detaljplan var ute på samråd den 27 maj till den17 juni 2019.

Planområdet ligger i stadsdelen Gåshaga och består av fastigheten Gåshaga gård 4. Planområdet ligger norr om korsningen Gåshagaleden/Värdshusvägen. I söder gränsar planområdet till Värdshusvägen och Lidingöbanan, i väster gränsar planområdet till Gåshagaleden, i öster gränsar planområdet till en förskola och i norr gränsar planområdet till ett parkområde.

Fastighetsägaren till Gåshaga gård 4 har kommit in med en begäran om planbesked för fastigheten. Ansökan avser ändring av gällande detaljplan för att göra en befintlig båthall planenlig. Båthallen byggdes med tidsbegränsat bygglov 2004 men ligger på mark som i den gällande detaljplanen är prickmarkerad (byggnad får inte uppföras). Kontoret bedömer att det är lämpligt att pröva möjligheten att bekräfta båthallen i en ny detaljplan så att permanent bygglov kan ges.

Markägare

Fastigheten är i privat ägo.

Tidplan

Observera att tidplanen är preliminär.

Aktuell detaljplan hanteras som en ändring av detaljplan. Ändringen föreslås handläggas med standardförfarande enligt PBL (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015. Om samrådskretsen aktivt godkänner planförslaget finns möjlighet att övergå till begränsat standardförfarande. Vid begränsat förfarande kan detaljplanen antas direkt efter samrådet. Om planförslaget inte godkänns av alla i samrådskretsen ska inkomna synpunkter sammanställas i en samrådsredogörelse, planförslaget uppdateras till granskningshandling och skickas ut på granskning till de berörda sakägarna.

Planuppdrag: 2019-04-24
Samråd: 27 maj – 17 juni 2019
Antagande: 3:e – 4:e kvartalet 2019
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Bakgrund

Start PMPDF (pdf, 7.9 MB)

Samrådshandlingar

Information om samrådPDF (pdf, 604.5 kB)
Plankarta samrådPDF (pdf, 306.1 kB)
Planbeskrivning samrådPDF (pdf, 2.6 MB)
SvarsblankettPDF (pdf, 445.7 kB)

Handläggare: Åsa Sjöstrand, plan- och exploateringsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan