Översvämning i källare

Drabbad av källaröversvämning? Här finns råd. Vill du förebygga källaröversvämning? Här finns tips även för detta.

Störningar i vattenavledningssystemet eller ovanligt stora mängder nederbörd kan ha förödande resultat.

Vid källaröversvämning

Det här bör du tänka på vid översvämning:

 • Bryt all ström i lokalen. Kranvatten leder ström och kan i värsta fall ge upphov till en stöt.
 • Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag, de kan i det akuta skedet skicka en länspump.
 • Om möjligt, flytta värdefulla och vattenkänsliga föremål.
 • Informera teknik- och fastighetsförvaltningens kundtjänst, tel 08-731 33 03 (vardagar kl 08.30-16.00).
 • Om översvämningen har skett via avloppsnätet, tänk på att vattnet kan innehålla hälsoskadliga bakterier. Var noga med hygien om du kommer i kontakt med vattnet.

Att förebygga källaröversvämning ...

Alla som vid något tillfälle har haft en källaröversvämning vet hur tråkigt, kostsamt och tidskrävande det kan vara. Här förklarar vi hur källaröversvämningar kan uppstå och ger tips om hur de kan undvikas.

... via fastighetens golvbrunnar och/eller övriga avloppsenheter

Denna typ av översvämning går först och främst att dela upp ytterligare: översvämning i regn och översvämning i torrväder.

Regnöversvämningar drabbar främst de fastigheter som har ett kombinerat avloppssystem, det vill säga ett avlopp som leder både spill-och dagvatten. Dagvattenledningar är dimensionerade efter att klara normal nederbörd och kan svämma över vid extrema regnmängder. Om en fastighet med kombinerat avlopp har bristande, eller helt saknar, säkerhetsanordningar som backventiler kan det i värsta fall sluta i en källaröversvämning.

För att skydda dig mot källaröversvämningar i kraftiga regn kan du:

 • Installera en backventil på avloppsledningen
 • Installera en manuell eller självstängande golvbrunn
 • Installera en pump för avloppsvatten från källarplanet
 • Underhålla redan befintliga säkerhetsanordningar.

Om översvämningen sker i torrväder beror det på ett stopp i avloppet. Det finns många olika företeelser som kan orsaka stopp. Det kan vara att ledningen är skadad, att trädrötter har växt in i den, att föremål har fastnat eller att fettproppar har satt igen ledningen.

För att skydda dig mot källaröversvämningar vid torrväder kan du:

 • Spola avloppsservisen från bråte, skräp, avlagringar och liknande.
 • Ta bort träd i närheten av avloppsledning. Plantera inte heller nya träd i närhet av ledning.
 • Renovera och/eller lägg om dåliga servisledningar.
 • Spola ned rätt saker i avloppet, läs mer om vad du får och inte får spola ned.

... via källarvägg och/eller golv

Om vattnet tränger in via vägg eller golv beror det oftast på att fastighetens dräneringssystem inte leder bort grund- och dräneringsvatten tillräckligt snabbt. Detta kan ske om grundvattenströmningen är ovanligt hög eller om dräneringssystemet inte fungerar som det ska. Ledningarna kan sättas igen av slam, sand, trädrötter eller järnutfällningar. Även dåligt fungerande stuprör eller mark som lutar in mot huset kan orsaka fukt i källare.

För att skydda dig mot detta kan du:

 • Lägga om dräneringsledningarna. De bör bytas ut efter 20-50 år.
 • Komplettera med ledning som samlar upp och leder bort grundvatten.
 • Åtgärda rotproblem.
 • Rensa fastighetens dagvattenbrunnar.
 • Se över fastighetens stuprör.
 • Undvik att marken lutar in mot huset.
 • Installera en pump för dräneringsvatten.

... från läckande vatteninstallationer

En vatteninstallation i källaren, till exempel en vattenledning, tvättmaskin eller varmvattenberedare, kan av någon anledning börja läcka och orsaka en källaröversvämning. För att skydda dig mot detta kan du:

 • Byta ut äldre eller slitna vatteninstallationer.
 • Vrid av avstängningsventilerna vid vattenmätaren om du åker bort en längre tid. Kom ihåg att i god tid se till att de fungerar.
 • Installera separata avstängningsventiler på vatteninstallationer. Stäng ventilen när maskinen inte används.
Kontakt
Till toppen av sidan