Skriv ut
Dela

Utredning om vägtrafikbuller

Staden har gjort en utredning av vägtrafikbullret längs samtliga större vägar på ön. De vägar som berörs trafikeras av mer än 3 000 fordon per dygn.

Utredningen ska bland annat ligga till grund för fysisk planering, bullerskyddsåtgärder, studier av bullerexponering och hälsoeffekter.

Idag har cirka 650 småhus och cirka 190 flerbostadshus högre ljudnivå vid fasaden än vad som är samhällets långsiktiga mål. Trafikbuller anges i decibel A som förkortas dBA. Vid fyra flerbostadshus överstiger ljudnivån 70 dBA. Alla fyra ligger utmed Södra Kungsvägen.

Utredningen föreslår skyddsåtgärder i form av bullerskärmar vid de småhus där ljudnivån, utomhus i markplan, överskrider 60 dBA. Denna nivå har valts för att mängden skärmar skulle bli mycket stor om den lägre nivån 55 dBA väljs. Bullerskärmar kan vara ett bra alternativ för att både utomhus- och inomhusmiljön ska bli acceptabla.

Där skärmar inte är lämpliga kan fönsteråtgärder vara ett annat alternativ. Genom att åtgärda fönster vid samtliga bostadshus där ljudnivån beräknas överskrida 30 dBA, kan ljudnivån inomhus bli godtagbar.

I utredningen redovisas också var tyst asfalt är en lämplig åtgärd.

Åtgärderna berör cirka 465 småhus och cirka 150 flerbostadshus.

Utredningen om vägtrafikbullret pågår fortfarande och vi har ännu inte tagit några beslut i frågan.

Till toppen av sidan