Skriv ut
Dela

Sjöarnas vattenkvalitet

Kottlasjön och Stockbysjön är av stort intresse för Lidingös invånare vad gäller rekreation och naturupplevelse.

Sjöarna ligger inom Långängen-Elfviks naturreservat och ingår i Kottlasjöns sjösystem tillsammans med

  • Västra Långängskärret (Linnmanska träsket)
  • Stockbyån
  • omkringliggande tillrinningsområden och
  • utloppet genom Mölnaån mot Värtan.

Stadens miljöövervakning

Eftersom sjöarna är små tas de inte upp som ytvattenförekomster i Vattenmyndighetens arbete med vattenkvaliteten. Att de är små och grunda gör dock att de påverkas mer av näringsämnen eller giftiga ämnen än en större sjö. Därför kontrollerar Miljö- och stadsbyggnadskontoret vattenkvaliteten två gånger per år genom bland annat mätning av syrehalten, halten av kväve och fosfor, pH och mängd syretärande material i yt- och bottenvattnet.

Vid badplatsen i västra delen av Kottlasjön tar Lidingö stad under sommarsäsongen regelbundet prov på vattnet för analys av bakterier samt övervakar algblomningen.

Provtagning på badplatser

Sveriges badvatten - Vattenmyndigheternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur mår Kottlasjön och Stockbysjön?

Sjöarna har en lång omsättningstid, tiden det tar för vattenmassan att bytas ut. Det gör att ämnen kan påverka livet i sjön under lång tid. Trots att man har avlastat sjöarna från avlopp och orenat dagvatten finns en så kallad intern belastning av fosfor.

Näringsämnen som finns i sjön lagras i sedimenten på botten, och fosfor kan läcka ut till vattnet från sedimenten vid syrebrist. Detta sker framför allt på vintern eller på sensommaren, när syret har förbrukats av döda växt- och djurdelar.

Kottlasjön har en god buffertkapacitet och är inte försurad.

Algblomning

Algblomningar kan dyka upp i stort sett under hela året, men de blomningar som kan orsaka besvär är vanligast under högsommaren och delar av hösten. Den synliga delen av algblomningen kan vara mycket kortvarig eller hålla på i flera veckor. Varmt och lugnt väder gynnar blomning av blågrönalger, medan blåst oftast får blomningarna att brytas upp och försvinna.

Läs mer om algblomning på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fosformängd styr

För växtplankton är det mängden kväve eller fosfor som begränsar hur mycket de kan växa. En del plankton, så kallade kvävefixerare, kan använda kväve från luften. Dessa plankton begränsas av mängden fosfor i vattnet. Cyanobakterier är kvävefixerare som ofta ger upphov till det vi kallar algblomningar, och de kan i vissa fall producera giftiga ämnen som är ohälsosamt att få i sig. De stora algmassorna kan också ge upphov till dålig lukt kring sjön. Kottlasjön har drabbats av blomningar.

Vad kan du göra?

Självklart är det viktigt att inte skräpa ner runt sjön eller hälla ut lösningsmedel, olja eller andra skadliga ämnen som kan påverka sjön negativt.

Grilla vid den anordnade grillplatsen på Kottlasjöns norra strand eller på medhavd grill.

Det är inte tillåtet att använda båt med förbränningsmotor i sjön.

Det är inte tillåtet att sätta ut kräftor eller fisk utan tillstånd från länsstyrelsen.

Till toppen av sidan