Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Riksintresse: Kulturmiljövård

Översiktsplanen anger hur riksintressen ska tillgodoses. Grönstakolonin, Bygge och Bo samt inloppet till Stockholm har sådana kulturhistoriska värden att Riksantikvarieämbetet har pekat ut dem som riksintressen för kulturmiljövården.

Vad säger Översiktsplan 2012?

Grönstakolonin

Grönstakolonin är ett område i stadsdelen Grönsta som främst utgörs av ett flertal sportstugor.

Riksantikvarieämbetets motivering
Sommarnöjesmiljö med sportstugor, anlagd av Föreningen Stockholms Koloniträdgårdar 1910, som med sina små tidstypiska stugor för fritidsboende i lantlig miljö, på avstånd från storstaden, utgjort en förebild för senare sommarstugeområden av mer folklig karaktär.

Bygge och Bo

Bygge och Bo är ett bostadsområde beläget i stadsdelen Bo. Det avgränsas av Askrikevägen, Bågvägen, Fågelsträcket och Rönnvägen.

Riksantikvarieämbetets motivering
Utställningsområde som planerades och uppfördes till Stockholms byggnadsingenjörers utställning "Bygge och Bo" 1925 och som i planering och i villabebyggelsens enhetliga utformning visar 1920-talsklassicismen i en glest bebyggd förortsmiljö.

Inloppet till Stockholm

Inloppet till Stockholm är Lidingö stads benämning på området
Norra Boo-Vaxholm-Oxdjupet-Lindalssundet. Området följer inloppet till Stockholm och omfattar mark- och vattenområden i kommunerna Lidingö, Nacka, Vaxholm och Värmdö. Kulturmiljön omfattar här landskapsbilden sedd från vattnet. Riksintressets avgränsning följer i stort strandlinjen längs södra och östra Lidingön. Till riksintresset hör också öarna Stora Höggarn, Lilla Höggarn, Båtsmanshättan, Duvholmen, Svanholmen och Fjäderholmarna samt det öppna landskapet på Elfvik och Elfviks gård.

Riksantikvarieämbetets motivering
Farledsmiljö utmed inloppet till Stockholm via Vaxholm, som speglar skärgårdens betydelse för huvudstadens sjöfart, livsmedelsförsörjning och rekreationsliv, som speglar levnadsbetingelserna för innerskärgårdens befolkning allt sedan medeltiden och som speglar Stockholms utbyggnad mot öster. Här kan levnadsförhållanden för olika sociala skikt utläsas, liksom utvecklingen inom transportteknik och arkitektur.

Mer information

För att läsa mer om riksintresset kulturmiljövård, se sidorna 80-84 i översiktsplanen.länk till annan webbplats Information i webbkartan finns här: Riksintresse - Kulturmiljövård länk till annan webbplats

Till toppen av sidan