Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Riksintresse: Energidistribution

I översiktsplanen anges hur riksintressen ska tillgodoses. Stamnätet för el är av riksintresse för energidistribution.

Nuläge

Sedan översiktsplanen antogs 2012 har den tidigare luftburna kraftledningen mellan Värtan och Koltorp ersatts med en ny markförlagd kraftledning.

Vad säger Översiktsplan 2012?

På Lidingö finns fyra kraftledningar och en transportväg som pekas ut som riksintresse.

Kraftledningar

Danderyd—Koltorp (befintlig)
Kraftledningen kommer att ersättas av planerat markförlagt stamnät mellan stationerna Värtan och Koltorp. När den planerade förbindelsen tas i bruk upphör den befintliga att vara av riksintresse. Den befintliga förbindelsen avvecklas sedan, vilket innebär att luftledningar tas ned och att mark som idag tas i anspråk av kraftledningen kan ges annan användning. (Mellan Kyrkvikens transformatorstation och Koltorp finns också regionala luftledningar, dessa kommer att stå kvar tills vidare.)

Värtan—Koltorp (planerad)
En kabelförbindelse från Stockholm via Lidingöbron och vidare i marken till Koltorp är under uppförande. När denna förbindelse tas i bruk blir den befintliga förbindelsen mellan Danderyd och Koltorp överflödig.

Koltorp—Björknäs (befintlig)
När stamnätet har byggts ut med förbindelsen Värtan—Koltorp kommer den regionala förbindelsen mellan Lidingö och Nacka att fylla funktionen som reservmatning till stamnätet.

Koltorp—Björknäs (framtida)
En alternativ sträckning för sjökablarna mellan Lidingö och Nacka är under utredning. Ett ledningsstråk för denna framtida anläggning är utpekat som riksintresse, vilket måste beaktas vid planering av åtgärder som kan påverka intresset.

Transportväg till Koltorp

En förutsättning för att stamnätets funktion ska kunna vidmakthållas är att transformatorer ska kunna transporteras till transformatorstationen i Koltorp. Transportvikten för en transformator uppgår till cirka 150 ton vilket innebär att sjötransport till Lidingö är nödvändigt på grund av Lidingöbrons begränsade bärighet.

Mer information

För att läsa mer om riksintresset energidistribution, se sidan 84 i översiktsplanen.

Information i webbkartan finns här: Riksintresse -Energidistributionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Till toppen av sidan