Skriv ut
Dela

Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer

På Lidingö finns många byggnader och miljöer med kulturhistoriska värden. Översiktsplanen anger hur vi ska skydda dessa.

Vad säger Översiktsplan 2012?

En del byggnader och bebyggelseområden har idag skydd genom planbestämmelser, som byggnadsminnen eller riksintressen. Det finns dock flera byggnader och miljöer med kulturhistoriska värden som helt saknar skydd. Översiktsplanen anger därför att byggnader och bebyggelseområden med kulturhistoriska värden ska skyddas med bestämmelser i detaljplaner allt eftersom detaljplaner upprättas.

Kartan, Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer, redovisar de bebyggelsemiljöer som ska skyddas enligt stadens bedömning år 2011. Enstaka byggnader utanför sammanhängande miljöer redovisas dock inte på denna översiktliga nivå.

Riktlinjer för skydd av natur och kulturvärden

Se sidorna 62 och 108-123 i Översiktsplan 2012

Till toppen av sidan