Skriv ut
Dela

Byggnadsminnen

En byggnad, miljö eller anläggning som är särskilt värdefull från kulturhistorisk synpunkt kan förklaras som byggnadsminne. På Lidingö finns nio byggnadsminnen.

"En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen. Bestämmelserna om byggnadsminnen enligt detta kapitel får också tillämpas på park, trädgård eller annan anläggning av kulturhistoriskt värde."
Kulturminneslagen 3 kap. 1 §

Lidingös byggnadsminnen är

 • Canadaradhusen
 • Libertas fyr
 • Apelsinvillan
 • Villa Finedal
 • Villa Högberga
 • Täcka Udden
 • Villa Högudden
 • Villa Klippudden
 • Lidingsberg

Du kan läsa mer om Lidingös byggnadsminnen i Bebyggelseregistret på Riksantikvarieämbetets webbplatslänk till annan webbplats.

Kulturskatter

Vår byggda miljö utgör en kulturskatt. Med byggnadsminnen vill man garantera människors rätt till en viktig del av kulturarvet. En byggnadsminnesförklaring innebär att en kulturhistoriskt intressant byggnad skall bevaras för framtiden.

Underhåll och förändring

Det finns föreskrifter som beskriver hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara för varje byggnadsminne. Föreskrifterna kan till exempel ange i vilket skick byggnadsminnet och området runt omkring ska hållas så att utseende och karaktär inte förvanskas.

En grundläggande regel är att alla ändringar eller ingrepp i byggnadens skyddade delar kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Kom ihåg att du också måste söka bygglov hos staden om du vill göra en ändring.

Kulturhistoriskt värde

Kulturhistoriskt värdefull är ett samlingsbegrepp för olika värden, till exempel

 • upplevelsevärde
 • arkitektoniskt värde
 • konstnärligt värde
 • samhällshistoriskt värde
 • teknikhistoriskt värde.
Till toppen av sidan