Skriv ut
Dela

Värmepumpar

En värmepump utvinner energi från luft, vatten, jord eller berg och använder energin i uppvärmningssyfte. Din installation behöver anmälas skriftligt till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Gör anmälan senast tre veckor före planerad installation.

När anmälan har granskats får du ett föreläggande om försiktighetsmått miljö- och stadsbyggnadskontoret som ska följas vid genomförandet. Handläggningstiden för en anmälan är cirka tre veckor, något längre om anmälan inte är komplett från början. Bifoga en karta i skala 1:500 där du ritar ut kollektorslangens placering. Behöver du en uppdaterad karta över din fastighet kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret så får du en karta där även dina grannars borrhål är utmärkta. Det är också viktigt att du gör dina grannar medvetna om dina planer. Det kan också hända att de har information om dricksvattenbrunnar på tomten eller dylikt som är viktigt att ta hänsyn till.

Det är alltid bra att kontakta Energi- och klimatrådgivningen (08-29 11 29), som är opartisk och kostnadsfri energirådgivning, innan ändringar eller kompletteringar görs av energisystemet i en fastighet. Observera att det inte anses vara en energieffektivisering att byta till en värmepump. Tilläggsisolering eller andra åtgärder för att minska energibehovet rekommenderas innan ett energisystem installeras.

Installationen behöver anmälas

När du ska installera en värmepump krävs en skriftlig anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Gör din anmälan senast sex veckor före planerad installation.

Anmälan gäller för:

  • bergvärme
  • ytjordvärme
  • grundvattenvärme
  • ytvattenvärme

Ska du installera en luftvärmepump krävs ingen anmälan.

Ansvaret som fastighetsägare

Du som fastighetsägare har ansvar för att kontrollera VA-, tele- och elledningars läge i mark på din tomt, att din och dina grannars värmepumpsanläggningar inte själ effekt av varandra samt kontroll av eventuella servitut, inför installationen. Skulle skador uppstå i samband med borrning är det nämligen fastighetsägaren som får stå för kostnaden.

På webbplatsen ledningskollen.selänk till annan webbplats kan du som planerar att gräva, schakta eller spränga få besked om vem som har olika typer av infrastruktur nedgrävd i närheten av ditt tänkta arbetsområde.

Fastighetsägaren är alltid ytterst ansvarig för att värmepumpsinstallatören och brunnsborraren som anlitas känner till och följer de krav som ställs. När arbetet är slutfört bör du be att få överskådliga och bra drifts- och säkerhetsinstruktioner av installatören. Kontrollera att du får information om hur du ska göra vid ett driftavbrott eller om köldbärarvätska och/eller köldmedium läcker ut. Vid eventuellt läckage ska alltid miljö- och stadsbyggnadskontoret informeras (08-731 33 22).

Ibland kan det krävas att utrustningen för installationen placeras på gata, cykelväg eller annan allmän plats. Görs detta behöver teknik- och fastighetsförvaltningen (08-731 33 03) konsulteras. En godkänd trafikanordningsplan är ett krav för att få arbeta vid eller på väg. Teknik- och fastighetsförvaltningen kan komma att ta ut en avgift om otillåten uppställning sker på Lidingö stads mark eller vägar. Om uppställning av material eller dylikt sker på allmän plats krävs tillstånd enligt ordningslagen. Det söks hos polisen.

Köldmedium och köldbärare

Köldmedium används för värmeväxlingen men har negativ påverkan på både växthuseffekten och ozonskiktet och man ska därför välja en pump som använder ett köldmedium med så liten sådan påverkan som möjligt. Bioetanol är lämpligast att använda i kollektorslangen för att minimera negativa effekter på grundvattnet om olyckan skulle vara framme och slangen skulle börja läcka. Ingrepp i köldmediekretsen får endast utföras av företag som är ackrediterade att göra detta.

Legionella

Om din värmepump används för uppvärmning av hushållsvatten ska du kontrollera att den klarar av att värma upp varmvattnet tillräckligt. Om temperaturen i varmvattenberedaren håller minst 60 grader och vattentemperaturen vid tappstället är minst 50 grader förhindras legionellabakterien att växa.

Legionella är en bakterie som förekommer i sötvatten och kan orsaka legionärssjuka och pontiacfeber. Pontiacfeber yttrar sig som influensaliknande sjukdom och går över av sig själv. Legionärssjuka yttrar sig som en svår lunginflammation.

Har du en oljecistern?

Cisterner och rörledningar som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Möjligheten att återfylla cisternen ska också avlägsnas, till exempel genom att ta bort påfyllningsröret och avluftningsledningen. När en cistern tas ur bruk ska du anmäla det till miljö- och stadsbyggnadskontoret. En blankett för detta bifogas föreläggandet om försiktighetsmått inför installationen av värmepumpen.

Avgifter

Avgift tas ut enligt gällande taxa för tillsyn på miljöbalkens område.

Kontakta gärna miljö- och stadsbyggnadskontoret om du har frågor.


Till toppen av sidan