Källsortering för verksamheter

Verksamheter kan lämna mindre mängder avfall på Stockby returpark och större mängder på Hagbytippen i Täby. Enklaste betalningssättet är att köpa ett företagskort. 

Kontakta Sörab

Vid frågor om regler, avgifter och vad som är tillåtet att lämna på Stockby kontaktar du Sörab: 08 - 505 804 00.

Företagskort

Alla företag måste betala för att lämna sitt avfall, enklast genom att köpa Sörabs företagskort.

Grovavfall

Du kan lämna grovavfall på Sörabs återvinningscentraler mot en avgift. Avgiften betalar du per gång eller med ett förköpt klippkort - se länken i stycket här ovan.

  • Lämna 1-2 kubikmeter grovavfall på Stockby returpark.
  • Lämna större mängder grovavfall på Hagby återvinningscentral i Täby.

Farligt avfall

Lämna ditt farliga avfall mot avgift på Hagby återvinningscentral i Täby.

Yrkesmässig transport av farligt avfall kräver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen. För vissa transporter räcker det dock med en anmälan. Information om vad som kräver ett tillstånd respektive anmälan finns på Länsstyrelsens hemsida.

Elavfall

Elavfall så som IT-produkter, telekom- och kontorsutrustning, liksom ljuskällor och armaturer kan kostnadsfritt lämnas på Hagby återvinningscentral i Täby. Mindre mängder kan även lämnas på Stockby returpark.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall lämnar du på Södergarns kompostanläggning mot avgift.

Riskavfall

Alla kanyler, skalpeller, lancetter, knivblad med mera som har varit i kontakt med kroppsvätskor är enligt Socialstyrelsen smittförande avfall. Detta avfall är farligt avfall.

För att minimera risker i samband med hantering ska allt skärande och stickande hanteras på samma sätt, oavsett om det varit i kontakt med kroppsvätskor eller ej.

Smittförande avfall är allt som är eller bedöms vara förorenat med organiskt material med känd eller kliniskt misstänkt sjukdom orsakad av mikroorganismer inom skyddsklass 3 - 4.

Exempel på smittförande avfall är slangar, kompressorer och bomullstussar. Detta avfall läggs i plastpåsar och riskavfallskartonger märkta "smittförande". Smittförande avfall får inte förvaras i rumstemperatur längre än ett dygn.

Till toppen av sidan