Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om stadsbyggnadsprojektet Högsätra.

Varför ska vi utveckla Högsätra?

Högsätraområdet byggdes för ungefär femtio år sedan och har nu behov av att stärkas för att bli en mer attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare. Därför har Högsätra pekats ut i översiktsplanen som ett utvecklingsområde.

Hur ska vi utveckla Högsätra?

Vi vill tillsammans med boende och verksamma i Högsätra utveckla stadsdelen genom att stärka attraktiva och trygga stråk och bygga fler mötesplatser. Samtidigt vill vi värna natur och rekreationsområden samt bevara de boendemiljöer som i dag är uppskattade.

Vi vill även bygga fler bostäder, för att skapa en större variation och småskalighet. Dessa tillskott ser vi främst kan tillkomma på befintliga parkeringsytor och de ibland storskaliga gaturummen, för att skapa en tryggare och trivsammare stadsmiljö.

När ska det byggas och hur lång tid tar det?

Efter antaget planprogram kan arbete med markanvisning och framtagande av detaljplaner påbörjas. Detaljplanearbetet kan ta upp till två år och där kommer allmänheten att få ytterligare möjligheter att påverka processen.

De första husen skulle kunna bebyggas under 2022.

Vi kommer jobba aktivt under processens gång för att eventuella störningar ska minimeras.

Kommer det att finnas tillräckligt med parkeringsplatser?

Även om det planeras för ny bebyggelse på befintliga parkeringsplatser, kommer dessa att ersättas med parkering i garage under de nya fastigheterna. Lidingö stad kommer ställa krav på kommande byggnadsentreprenörer att bygga tillräckligt med parkeringsplatser, sett utifrån hur många lägenheter och liknande som färdigställs.

Jag har frågor, idéer eller synpunkter. Var kan jag lämna dem?

Du är välkommen att kontakta projektledare Amanda Lidbrink, amanda.lidbrink@lidingo.se.

Till toppen av sidan