Brädgården och Båtbyggaren

En ny detaljplan tas fram för kvarteren Brädgården och Båtbyggaren vid Inre Kyrkviken.

Lidingö stad äger fastigheterna och här låg tidigare en brädgård, som under 2015 flyttade till annat ställe på ön. Sedan dess har brädgårdens byggnader tagits bort och marken har sanerats av den tidigare hyresgästen Beijer, vilket ingick i deras arrendeavtal med staden.

Varför ska vi utveckla Brädgården?

Området har ett fint läge med närhet till vatten, natur, kommunal service och kollektivtrafik. Det ligger också i direkt anslutning till befintlig bostadsbebyggelse. Staden vill utreda möjligheten att ändra markanvändningen för delar av området för att uppföra bostäder inom fastigheterna Brädgården och del av kvarteret Båtbyggaren.

Hur ska vi utveckla Brädgården?

Planområdet angränsar till en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö, vilket medför krav på noggrann planering och höga arkitektoniska kvaliteter för den kommande bebyggelsen. Området har sedan 1900-talets början varit plats för båtbyggeri, båtvarv, snickeri och liknande verksamheter. Detaljplanen syftar till att reglera hur verksamheterna i kvarteret Båtbyggaren och den tänkta bostadsbebyggelsen kan samverka. Projektet är fortfarande i en tidig fas.

Vad händer nu?

  • En geoteknisk undersökning har genomförts under sommaren.
  • På området finns i dag en äldre tegelbyggnad och staden undersöker möjligheten att bevara/återuppbygga byggnaden.
  • Under hösten/vintern 2019 kommer ett projekt-PM tas fram för Brädgården som beslutas av kommunstyrelsen.

När ska det byggas och hur lång tid tar det?

Detaljplaneprocessen beräknas ta två till tre år. Den startar när kommunstyrelsen har godkänt projekt-PM. Därefter ska detaljplanen genomföras och utbyggnaden kommer ske efter det. Vad som ska byggas kommer att utredas och redovisas när det finns ett konkret förslag.

Markägare

Lidingö stad äger marken. Som exploatör har du har möjlighet att skriva upp dig på vår intressentlista för markanvisning.

Skicka e-post till: miljo.stadsbyggnad@lidingo.se.

Projektledare

Idéer, frågor och synpunkter är alltid välkomna oavsett tidpunkt i processen. Kontakta projektledare Sara Runhem, plan och exploateringsenheten.

Till toppen av sidan