Torselden 8 med flera

Ny detaljplan tas fram för fastigheten Torselden 8 med flera i stadsdelen Torsvik. 
Samråd och granskning har genomförts.

Nya bostäder nära kollektivtrafik

Planområdet ligger söder om Torsplan i stadsdelen Torsvik. Planens syfte är att möjliggöra nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge på fastigheten Torselden 8 i Torsvik.

Kulturhistoriska värdefull miljö

Området är värderat som kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö. Den nya bebyggelsen ska anpassa sig till omkringlig­gande bebyggelse både gällande utformning och skala.

Detaljplanen ska också möjliggöra fortsatt samnyttjande av vissa ytor inom planområdet och fortsatt allmän passage igenom området. Planens genomförande för­utsätter att viss befintlig bebyggelse rivs.

Granskning

Detaljplanen för Torselden 8 med flera var ute på granskning 27 mars till 10 april 2019.

Samråd

Mellan den 20 juni och 2 september 2018 var planhandlingarna utställda. Staden bjöd in till ett samrådsmöte den 20 augusti 2018 i Stadshuset då det fanns möjlighet att ställa frågor och tycka till om detaljplanen.

Markägare

Fastigheten är i privat ägo.

Tidplan

Observera att tidplanen är preliminär.

Planuppdrag: 2016-01-20
Samråd: 20 juni– 2 september 2018
Granskning: 27 mars–10 april 2019
Antagande: 3:e kvartalet 2019
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Bakgrund

Start-PMPDF (pdf, 1.4 MB)

Samrådshandlingar

Information om samrådPDF (pdf, 167.5 kB)
Planbeskrivning samrådPDF (pdf, 4.8 MB)
Plankarta samrådPDF (pdf, 428.5 kB)

Övriga handlingar och utredningar i samrådsskedet

Antikvarisk förundersökningPDF (pdf, 14 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 3.9 MB)
RiskbedömningPDF (pdf, 794.5 kB)
Trafikbullerutredning
PDF
(pdf, 408.8 kB)

Granskning

Information om granskningWord (word, 146.3 kB)
Planbeskrivning granskningPDF (pdf, 4.8 MB)
Plankarta granskningPDF (pdf, 367.1 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 158.2 kB)

Övriga handlingar och utredningar i granskningsskedet

Antikvarisk förundersökningPDF (pdf, 14 MB)
Geoteknisk undersökningsrapport med bilagorPDF (pdf, 537.9 kB)
Geoteknisk utredningPDF (pdf, 445.2 kB)
BrandutredningPDF (pdf, 995.5 kB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 7.4 MB)
GestaltningsprogramPDF (pdf, 24.5 MB)
MiljöprovtagningPDF (pdf, 2.2 MB)
RiskbedömningPDF (pdf, 2.5 MB)
SolstudiePDF (pdf, 3.3 MB)
TrafikbullerutredningPDF (pdf, 544.2 kB)

Kontakt
Till toppen av sidan