Sigyn

Vi utreder möjligheten att komplettera villastaden i Hersby med enbostadsvillor samt tillfartsväg. Planområdet ligger i stadsdelen Hersby och består av fastigheterna Lidingö 7:52, 7:53 samt del av Lidingö 7:244.

Enbostadsvillor och tillfartsväg

Fastigheterna Lidingö 7:52 och 7:53 kan i dagsläget inte bebyggas på grund av att nuvarande fastighetsindelning inte överensstämmer med gällande tomtindelning. Det betyder att det inte går att bilda fastighet för bostadsändamål eller att ge bygglov utifrån byggrätten i gällande plan. Båda fastigheterna saknar i dag tillfartsväg vilket behöver ses över och utredas i en planprocess. Planens syfte är att möjliggöra kompletteringar av villastaden i Hersby med enbostadsvillor och att förse fastigheterna med lämplig tillfartsväg.

God kvalitet och gestaltning

Villabebyggelsen ska utformas med höga ambitioner och god kvalitet. Nya byggnader ska uppfattas som gestaltningsmässigt väl integrerade i den kulturhistoriska miljön, som ursprungligen är från tidigt 1900-tal.

Markägare

Fastigheterna är i privat ägo.

Tidplan

Observera att tidplanen är preliminär.

Planuppdrag: 2019-03-27
Samråd: 3:e kvartalet 2019
Granskning: 1:a kvartalet 2020
Antagande:
2:a kvartalet 2020
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Samråd 9–29 september 2019

Kommunstyrelsen har gett miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för Lidingö 7:52 och 7:53. Planen upprättas i enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900. Den 27 augusti 2019 beslutade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden att samråd ska genomföras. Planområdet omfattar fastigheterna Lidingö 7:52, Lidingö 7:53 samt del av Lidingö 7:244, invid Vasavägen i Hersby.

Planförslaget ligger ute för synpunkter 9–29 september

Synpunkter på samrådsförslaget lämnas senast 29 september:

  • Ska framföras skriftligen och vara inkommet senast 29 september 2019
  • Via e-post till miljo.stadsbyggnad@lidingo.se eller med papperspost till adress: Lidingö stad, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 181 82 Lidingö
  • Avsändare ska tydligt framgå. Uppge även adress och fastighetsbeteckning.

Planhandlingarna visas också i Stadshuset, Stockholmsvägen 50, på ordinarie öppettider.

Öppet hus

Onsdagen den 25 september 2019 är du välkommen på drop-in mellan klockan 17.00 och 19.00 i Stadshuset, lokal Baggeby. Vid detta tillfälle finns möjlighet att ställa frågor.

Utredningar

Till toppen av sidan