Rävviken och Bjälbo - Elfvikslandet

Ny detaljplan tas fram för Rävviken och Bjälbo på Elfvikslandet på norra Lidingö.

Syfte och innehåll

Idag finns områdesbestämmelser som omfattar bebyggelsen vid Rävviken och Bjälbo. Bestämmelsernas syfte är att begränsa bebyggelse och skydda den kulturhistoriska miljön. De reglerar dock inte bebyggelsens storlek och utformning samt antalet fastigheter i området.

Några fastigheter har styckats av sedan områdesbestämmelserna togs fram. En ny detaljplan behöver upprättas för att reglera bebyggelsen och antalet fastigheter. I samband med planläggningen behöver även områdets vatten- och avloppsförsörjning utredas.

Markägare

Fastigheterna i området är i privat ägo.

Tidplan

Observera att tidplanen är preliminär.

Planuppdrag: 2015-03-18
Samråd:
Andra kvartalet, 2020
Granskning: Tredje – fjärde kvartalet, 2020
Antagande: Fjärde kvartalet 2020
Laga kraft: Cirka tre veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Bakgrund

Start-PMPDF (pdf, 205.3 kB)

Handläggare: Åsa Sjöstrand, plan- och exploateringsenheten

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan