Norrliden 3

Ny detaljplan för fastigheten Lidingö 9:4 i stadsdelen Gångsätra. Planområdet ligger i grönstråket strax söder om Ängsklockevägen och norr om Skärsätra.

I dag ligger fastighetens huvudbyggnad, som används som bostadshus, på parkmark. I den nya planen läggs marken i stället ut som kvartersmark för bostad. Planens syfte är också att bevara och säkerställa platsens höga kulturhistoriska värden. Skyddsbestämmelser och rivningsförbud införs för huvudbyggnaden. Den befintliga tillfartsvägen till fastigheten blir i den nya detaljplanen allmän gata.

Kartritning, området fastigheten Lidingö 9:4öppnas i nytt fönster

Den 28 augusti 2019 gav kommunstyrelsen miljö- och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för området i huvudsaklig överensstämmelse med start-PM från 2019.

Markägare

Fastigheten är i privat ägo. Tillfartsvägen ägs av Lidingö stad.

Tidplan

  • Planuppdrag: 2019-08-28 KS/2019:105.
  • Samråd: 2020
  • Antagande: 2021

Bakgrund

Start-PM, detaljplan fastigheten Lidingö 9:4 med fleraPDF (pdf, 838.7 kB)

Kontakt
Till toppen av sidan