Norrbotten 9

Ny detaljplan tas fram för fastigheten Norrbotten 9 i stadsdelen Herserud.

Vid Islinge Hamnväg 11-15 vill fastighetsägaren bygga ett nytt flerbostadshus på gården innanför befintligt hus.

Syfte och innehåll

Planens syfte är att ge byggrätt för ytterligare ett flerbostadshus på Norrbotten 9. För att förtätningen ska vara möjlig ingår det i syftet att skapa en god bostadsmiljö trots det bullerutsatta läget. Vidare är syftet att pröva om en avstyckning av fastigheten är lämplig. Slutligen syftar planen också till att utreda skydds- eller bevarandebestämmelse för den befintliga byggnaden på fastigheten som är av mycket stort kulturhistoriskt värde.

Markägare

Fastigheten är i privat ägo.

Bakgrund

Start-PMPDF (pdf, 1.6 MB)


Handläggare: Åsa Sjöstrand, plan- och exploateringsenheten

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan