Norra Skärsätra

Ny detaljplan tas fram för Norra Skärsätra i stadsdelarna Stockby och Gångsätra.

Flygvy över planområdet i Norra Skärsätra

Planområdet ligger i stadsdelen Skärsätra, väster om Kottlasjön och sydost om Stockby. Planområdet avgränsas i söder av Kottlavägen, i öster av befintlig bebyggelse inom kvarteret Isstacken, i norr och väster av skogsområden.

Den 9 januari 2012 gav kommunstyrelsen miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Norra Skärsätra i huvudsaklig överensstämmelse med start-PM från 2011. Sedan uppdraget gavs har planområdet setts över och minskats så att flera av stadens fastigheter har utgått, men i övrigt gäller de riktlinjer och ställningstagande som beskrevs.

Området för detaljplanen har nu minskats såsom framgår i start-PM från 2013. I övrigt tas planförslaget fram i enlighet med ursprungligt start-PM (2011).

Syfte och innehåll

Detaljplanens syfte är att bevara och skydda områdets höga natur- och kulturhistoriska värden samt att möjliggöra en utveckling av området som tar hänsyn till de höga värdena i och i anslutning till Norra Skärsätra.

Markägare

Alla fastigheter inom planområdet är i privat ägo, förutom gatorna, som antingen är samfällda eller ägs av Lidingö stad.

Tidplan

Observera att tidplanen är preliminär.

Planuppdrag: 2012-01-09
Samråd: Första kvartalet 2020
Granskning: Andra - tredje kvartalet 2020
Antagande: Fjärde kvartalet 2020
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Bakgrund

Start-PM 2 (2013), minskat planområdePDF (pdf, 772.2 kB)
Start-PM (2011)PDF (pdf, 2.3 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 2.3 MB)
Naturinventering SkärsätraPDF (pdf, 2.5 MB)

Handläggare: Åsa Sjöstrand, plan- och exploateringsenheten 

Kontakt
Till toppen av sidan