Lojobacken

Ny detaljplan tas fram för fastigheten Lojo 1 i stadsdelen Rudboda. Planförslaget var ute på samråd våren 2017 och då ingick även stadens fastigheter Lidingö 5:136 och Palmen 1. I dagsläget uppdateras handlingarna i det reviderade uppdraget inför granskning.

Planområdet ligger i stadsdelen Rudboda på norra delen av Lidingö. Den 14 januari 2019 beslutade kommunstyrelsen att inte förlänga markanvisningsavtalet gällande bostäder på stadens mark Lidingö 5:136 och Palmen 1. Planområdet omfattar istället delar av Lojovägen och en obebyggd yta söder om Lojovägen i anslutning till det befintliga bostadsområdet inom fastigheten Lojo 1.

Planens syfte och innehåll

Detaljplanens syfte är att göra fem nya flerbostadshus möjliga inom planområdet Lojo 1 och att genom varsamhetsbestämmelser skydda det kulturhistoriskt värdefulla bostadsområdet.

Detaljplanen stämmer väl överens med översiktsplanens ambitioner att komplettera Rudboda med fler bostäder för att service och kollektivtrafik ska få större kundunderlag. Den nya bebyggelsen är väl anpassad till områdets topografi och ges en tilltalande arkitektur.

Planförslaget baseras på en ansökan om planbesked från Rudboda bostadsrättsförening.

Samråd

Mellan den 3 april och 15 maj 2017 var planen ute på samråd. Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls, med möjlighet att ställa frågor till kommunens tjänstemän och arkitekterna som ritat förslaget.

Markägare

Rudboda bostadsrättsförening äger marken där bostäderna byggs och staden äger vägen.

Tidplan

Observera att tidplanen är preliminär.

Planuppdrag: 2013-08-21
Samråd: 2:a kvartalet 2017
Granskning: 4:e kvartalet 2019
Antagande: 1:a kvartalet 2020
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut ej överklagas.

Bakgrund

Start-PMPDF (pdf, 2.4 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 5 MB)
PlankartaPDF (pdf, 496.1 kB)
Gestaltningsprogram RudbodaPDF (pdf, 44.1 MB)
Allmän naturinventering RudbodaPDF (pdf, 1.2 MB)
Översiktlig natur- och trädinventeringPDF (pdf, 597.2 kB)
Miljöteknisk markundersökning LojoPDF (pdf, 2.6 MB)
Miljöteknisk markundersökning RudbodaPDF (pdf, 2.1 MB)
Dagvatten IPDF (pdf, 1.8 MB)
Dagvatten IIPDF (pdf, 2.7 MB)
GeoteknikPDF (pdf, 978.5 kB)
TrafikbullerutredningPDF (pdf, 1.2 MB)

Handläggare: Fabian Gabrielsson, plan- och exploateringsenheten 

Kontakt
Till toppen av sidan