Lidingö centrum

Den 3 juni 2018 antogs ett projekt-PM för stadsbyggnadsprojektet Lidingö centrum av kommunstyrelsen. Detaljplaneringsprocessen för området kan nu börja. Attraktiv, spännande och miljösmart stadsdel är ledord i utvecklingen av Lidingö centrum.

Stadsbyggnadsprojektet Lidingö centrum

Under sommaren 2017 var det dags för samråd om den första detaljplanen för Lidingö centrums utveckling. Planförslaget har tagits fram för att göra Centrum ännu mer trivsamt och levande.

Förslaget innebär att Centrum byggs ut med mer handelsyta, fler bostäder och att gatumiljöerna blir tryggare och trevligare.

Mellan den 8 maj och 22 juni samt den 21 augusti och 8 september 2017 hölls samråd om förslaget till detaljplan för de första nya kvarteren.

Därefter ska de inkomna synpunkterna sammanställas i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen blir sedan underlag för miljö- och stadsbyggnadsnämnden i den fortsatta handläggningen.

Samråd

Mellan den 8 maj och den 22 juni samt den 21 augusti och 8 september 2017 var det möjligt att lämna synpunkter på detaljplaneförslaget för den första etappen av Lidingö centrum och en modell av husen i den första detaljplanen var utställd i Stadshusets reception undersamrådstiden.

Vad händer efter samrådet?

Alla inkomna yttranden redovisades och sammanställdes i en samrådsredogörelse och projektgruppen gjorde sammanfattande kommentarer som bemötte innehållet i yttrandena. Samrådsredogörelsen blir sedan underlag för miljö- och stadsbyggnadsnämnden i den fortsatta handläggningen.

Nästa formella beslut för denna detaljplan är att ställa ut förslaget för granskning. Detta beslut fattas formellt i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Under granskningen presenterar staden hur man har tagit hand om inkomna synpunkter och vilka förändringar det har lett till. Då har allmänheten en ny chans att lämna synpunkter på det utvecklade förslaget.

Efter granskningen beslutar den politiska majoriteten om ifall man vill att förslaget behöver ändras igen eller om man anser att planen ska tas upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige.

Bakgrund

Start PMPDF (pdf, 690.3 kB)
PlankartaPDF (pdf, 359.5 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 5.6 MB)
Dagvattenutredning planområdePDF (pdf, 934.2 kB)
Dagvattenutredning kvartersmarkPDF (pdf, 535.6 kB)
BullerutredningPDF (pdf, 1.9 MB)
Antikvarisk utredningPDF (pdf, 3 MB)
Frågor och svar
PDF
(pdf, 212.3 kB)

Projekt PMPDF (pdf, 1.2 MB)

Handläggare: Fabian Gabrielsson, plan- och exploateringsenheten  

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan