Kungsljuset 2 - Skärsätra vattentorn

En ny detaljplan tas fram för fastigheten Kungsljuset 2 i stadsdelen Skärsätra, mer känd som det gamla vattentornet. Planförslaget är ute på granskning 20 juni till och med 1 augusti 2019.

I planprocessen tillämpas ett standardförfarande.

Planens syfte och innehåll

På fastigheten finns i dag tre byggnader. Centralt på tomten finns det före detta vattentornet, som sedan början av 1980-talet är ombyggt till bostäder. Här finns också en komplementbyggnad i ett plan. Vid Pyrolavägen finns en garagebyggnad. För att göra en försäljning av marken möjlig ska planen säkerställa huvudbyggnadens kulturhistoriska värden med skyddsbestämmelser. Planläggningen ska också bekräfta den pågående markanvändningen som är bostadsändamål.

Samråd och granskning

Mellan den 25 februari till och med den 25 mars 2019 var Kungsljuset 2 ute på samråd. Samrådshandlingarna var utställda i Stadshusets entréhall och på biblioteket i Lidingö centrum.

Granskningsperioden är den 20 juni till och med den 1 augusti 2019.

Markägare

Fastigheten ägs av Lidingö stad. 1982 upprättades ett tomträttsavtal för fastigheten och byggnaderna på fastigheten såldes till dåvarande tomträttshavare. I dag är det husets bostadsrättsförening som är tomträttshavare.

Tidplan – standardförfarande

Observera att tidplanen är preliminär

Planuppdrag: 2017-10-25
Samråd: 25 februari till och med den 25 mars 2019
Granskning: 20 juni 2019 till och med 1 augusti 2019
Antagande: 4:e kvartalet 2019
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Bakgrund

Start-PM Kungsljuset 2PDF (pdf, 481.3 kB)

Samrådshandlingar

Granskningshandlingar

Handläggare: Charlotta Sundelin, plan- och exploateringsenheten

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan