Inre Kyrkviken

Detaljplan tas fram för Inre Kyrkviken i stadsdelarna Bo, Näset och Hersby.

Syfte och innehåll

Planens huvudsakliga syfte är att studera alternativa utformningar av området kring inre Kyrkviken med en anläggning för dagvattenrening.

Syftet är även att säkra den befintliga strandpromenaden som finns längs Kyrkviken.

I dag släpps orenat dagvatten ut från två stora avrinningsområden i inre Kyrkviken. Detta bidrar till att Kyrkvikens vatten och därmed Östersjön blir förorenat. Enligt översiktsplanen ska dagvattnet hanteras så att Kyrkvikens vatten inte utsätts för negativ miljöpåverkan.

Tidplan

Planförslaget var utställt under 2015. I förslaget ingick idrottsområdet Lidingövallen och närliggande park med dammar för dagvattenhantering. Området delades därefter upp i två planområden där LidingövallenPDF (pdf, 1.5 MB) har fått en separat detaljplan som vunnit laga kraft. Alternativ för dagvattenhanteringen behöver studeras vidare och behandlas i detaljplan för Inre Kyrkviken.

Planförslaget kommer ställas ut för synpunkter. Beslut om utställning saknas.

Bakgrund

Plankarta
PDF
(pdf, 1.3 MB)PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.5 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 102.2 kB)
Miljöteknisk markprovtagningPDF (pdf, 7.5 MB)
DagvattenreningPDF (pdf, 3.8 MB)
NaturinventeringPDF (pdf, 572.8 kB)
Sektioner dagvattenPDF (pdf, 292.9 kB)
Illustration dagvattenPDF (pdf, 9.8 MB)
Provtagning av jord och sedimentPDF (pdf, 1005.2 kB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 3.2 MB)
Karta över strandskyddöppnas i nytt fönster
Ändring av strandskyddPDF (pdf, 462.8 kB)

Samrådshandlingar

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 106.7 kB)

Handläggare: Charlotta Sundelin, plan- och exploateringsenheten 

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan