Högvattnet 10 - Sturegården

Ny detaljplan tas fram för fastigheten Högvattnet 10 i stadsdelen Hersby.

Sturegården Högvattnet 10

Fastigheten Högvattnet 10 ligger längs med Södra Kungsvägen i stadsdelen Hersby och innehåller idag en byggnad planlagd med användningen Kontor (Sturegården). Byggnaden ligger nära fastighetsgräns mot Södra Kungsvägen och har en stor baksida med kuperad naturtomt. Naturen på baksidan av huset är i den gällande detaljplanen planlagd med användningen Kontor och marken är prickmarkerad (byggnad får inte uppföras). Lidingö stad äger fastigheten och vill att fastigheten ska kunna styckas till tre stycken fastigheter, en fastighet för kontorsbyggnaden och två stycken nya villafastigheter på baksidan.

Syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av två stycken villafastigheter genom att planlägga del av fastigheten med användningen B (bostäder). För den befintliga byggnaden på fastigheten ska planen möjliggöra fortsatt användning med kontor (K). Detaljplanen ska reglera storlek och utformning av tillkommande bostadsbyggnader.

Markägare

Fastigheten ägs av Lidingö stad.

Tidplan

Ännu ej beslutat

Planuppdrag:
Samråd:
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

Bakgrund

Start-PMPDF (pdf, 1.4 MB)

Handläggare: Åsa Sjöstrand, plan- och exploateringsenheten

Till toppen av sidan