Härjedalen 16

Ny detaljplan tas fram för Härjedalen 16 i stadsdelen Herserud. Planförslaget var under december 2016 ute på samråd för att få in synpunkter.

Foto på kontor- och vårdbyggnaden.

I korsningen mellan Herserudsvägen och Stjärnvägen, bakom den bruna kontors- och vårdbyggnaden, finns ett parkeringsdäck där fastighetsägaren i stället vill bygga ett flerbostadshus.

Syfte och innehåll

Planens syfte är att göra ny bebyggelse för bostäder möjlig på den del av fastigheten Härjedalen 16 där det i dag finns ett parkeringsdäck. Planen syftar också till att göra det möjligt att fastigheten kan delas i två eller flera nya fastigheter och upphäva gällande fastighetsplan, samt att ta fram skyddsbestämmelser för den befintliga vård- och kontorsbyggnaden på fastigheten.

Samråd

Mellan den 1 och 22 december 2016 var planhandlingarna utställda. Staden bjöd in till ett samrådsmöte 7 december 2016 i Stadshuset, då det även fanns möjlighet att ställa frågor.

Markägare

Fastigheten är i privat ägo.

Tidplan

Observera att tidplanen är preliminär.

Planuppdrag: 2015-06-17
Samråd: Mellan den 1 och den 22 december 2016
Granskning: 3:e kvartalet 2019
Antagande: 4:e kvartalet 2019
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut ej överklagas.

Bakgrund

Start-PMPDF (pdf, 857.5 kB)
PlanbeskrivningPDF
(pdf, 1.5 MB)
PlankartaPDF (pdf, 522.4 kB)

Handläggare: Charlotta Sundelin, plan- och exploateringsenheten

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan