Grönstakolonin

Ny detaljplan tas fram för Grönstakolonin. Planförslaget var under hösten 2016 ute på en andra utställning för att få in synpunkter.

Syfte och innehåll

Detaljplanens syfte är att säkerställa den kulturhistoriska bebyggelsemiljön och användningen som sportstugeområde. Detaljplanen omfattar även arrendelotter utanför kolonin samt naturmark däremellan. Grönstakolonin är av riksintresse för kulturmiljövården.

Samråd och utställning

Ett planförslag har tidigare varit på samråd och två utställningar. Förslaget har därefter arbetats om ytterligare, bland annat med avseende på vattenförsörjning. Eftersom vidare bearbetning har skett kommer förslaget ställas ut igen under sommaren 2019.

Efter utställningstiden sammanställer kommunen de synpunkter som kommit in under den nya utställningen. Nästa steg i planprocessen är antagande i kommunfullmäktige.

Tidplan

Observera att tidplanen är preliminär.

Samråd: 1 september – 3 oktober 2005
Utställning 1: 19 juni – 28 augusti 2006
Utställning 2: 22 augusti – 22 september 2016
Utställning 3: 2:a kvartalet 2019
Antagande: 4:e kvartalet 2019
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Bakgrund

PlankartaPDF (pdf, 577.1 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 59.9 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 225.7 kB)

Samrådshandlingar

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 33.2 kB)

Utställning

Utställningsutlåtande 1
PDF
(pdf, 283.3 kB)Utställningsutlåtande 2PDF (pdf, 80.3 kB)

Handläggare: Charlotta Sundelin, plan- och exploateringsenheten 

Kontakt
Till toppen av sidan