Björnbo

Ny detaljplan tas fram för Björnbo i stadsdelen Bo.

I mars 2015 gav kommunstyrelsen miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att göra en ny detaljplan för fastigheten Björnbo 2.

Syfte och innehåll

Syftet med den nya planen är att förtäta Björnbo med olika typer av bostäder, främst trygghetslägenheter, samt skapa möjlighet att utveckla befintlig verksamhet. Under arbetet med planen utreds om den befintliga bebyggelsen ska skyddas med bestämmelser i detaljplanen.

Tidplan

Observera att tidplanen är preliminär.

Planuppdrag: 2015-02-13
Samråd: Ännu ej beslutat
Granskning: Ännu ej beslutat
Antagande: Ännu ej beslutat
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut ej överklagas.

Bakgrund

Start-PMPDF (pdf, 1.5 MB)
Naturvärdesinventering BjörnboPDF (pdf, 3.9 MB)

Handläggare: Charlotta Sundelin, plan- och exploateringsenheten

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan