Markanvisning och försäljning

De delar av Lidingö som inte redan är bebyggda omfattas till största delen av olika skyddsbestämmelser inom ramen för naturreservat samt planlagda park- och naturområden. När vi planerar att sälja ett kommunägt markområde sker en markanvisning.

Lidingöbron och infarten till ön från luften 


De delar av Lidingö som inte redan är bebyggda omfattas till största delen av olika skyddsbestämmelser, inom ramen för naturreservat samt planlagda park- och naturområden.

Markanvisning

När staden planerar att sälja ett kommunägt markområde så markanvisar vi marken. Markanvisning kan ske på olika sätt. De metoder som främst används vid tilldelning av mark inom staden är markanvisning i konkurrens i form av jämförelseförfarande eller markanvisningstävling, alternativt direktanvisning.

Överenskommelse som ger ensamrätt till förhandling

En markanvisning är en överenskommelse mellan Lidingö stad och en exploatör. Den ger exploatören ensamrätt att, under en begränsad tid och under givna villkor, förhandla med staden om ett visst markområde för bebyggande.

Hur går en markanvisning till?

Markanvisning kan ske i konkurrens där man jämför flera exploatörer, eller som direktanvisning.

Konkurrens

Markanvisning i konkurrens är den vanligaste formen. Den sker genom en markanvisningstävling eller arkitekttävling. Staden definierar ett markområde, vilken typ av bebyggelse som ska uppföras, omfattningen på byggnationen samt eventuella krav på upplåtelseform. Gestaltnings- och miljökrav kan också ställas. Intresserade exploatörer lämnar in förslag där det framgår hur kriterierna uppfylls. Ett markanvisningsavtal tecknas med den exploatör som vunnit tävlingen. 

Direktanvisning

Direktanvisning används endast i undantagsfall. Kommunen får in ett eller flera förslag om att exploatera ett område. Om kommunen värderar att förslaget/förslagen är bra och vill utveckla marken på det sätt som förslaget visar lämnar kommunen besked om markanvisning. Det finns ingen garanti att ett förslag leder till markanvisning.

Godkännande

I samband med att detaljplanen för det aktuella området antas av kommunfullmäktige godkänns ett avtal för överlåtelse av marken.

Aktuella markförsäljningar

Just nu finns det inga pågående markförsäljningar.

Under första halvan av 2020 planeras två markanvisningar att genomföras för bebyggelse i Högsätra. Den ena markanvisningen avser bebyggelse av 115-130 lägenheter i flerbostadshus och den andra markanvisningen avser bebyggelse av en samhällsfastighet om ca 5000 – 5500 kvm BTA i lokalyta.

Markanvisning för Högsätra

Intresseanmälan markanvisning

Vill du bygga bostäder eller lokaler på Lidingö ? Då kan du anmäla dig till vårt intressentregister.

Skicka ett e-postmeddelande till oss för att lägga till dina uppgifter i intressentregistret. När du gör det godkänner du samtidigt att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gdpr.

miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

Tomter för villabebyggelse

Stadens småhustomter säljs genom slutet anbudsförfarande till högstbjudande på öppna marknaden, exempelvis via Hemnet. Staden har ingen tomtkö.

Till toppen av sidan