Att ta fram en detaljplan

Idén att bygga något nytt eller förändra stadsmiljön kommer ofta från en fastighetsägare eller en exploatör. Det kan även vara vi som ser att en förändring i staden behöver göras, som till exempel att bygga en ny väg eller skola.

Ansökan om planbesked, ny eller ändrad detaljplan.

Om idén kräver en ny eller ändrad detaljplan måste en ansökan om planbesked ställas till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Inom fyra månader, från det att en komplett ansökan har kommit in, ska du ha fått ett beslut om planbesked. Planbeskedet ska ge dig svar på om ett planarbete kan påbörjas eller inte. Om staden inte tänker påbörja ett planläggningsarbete ska skälen för detta tydligt framgå i planbeskedet. Om du får ett positivt besked ska det i planbeskedet stå en ungefärlig tidpunkt när ett beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplanen kan ges. 

Planprocess - från idé till förändring

Att ta fram en detaljplan innehåller ett flertal steg som beskrivs nedan. I de flesta fall används standardförfarande om förändringen inte är av så stort intresse för allmänheten. Det innebär en något snabbare process. Ett så kallat utökat förfarande används i mer komplicerade fall med många motsatta intressen. Planprocessen regleras av plan- och bygglagen (PBL).

Planprocessen stegvis

Program, vid behov

Program

Planarbetet inleds ibland med ett planprogram som kartlägger mål och utgångspunkter för den kommande detaljplanen. Ett planprogram görs ofta när det är ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. Programmet är ett visionsdokument och ett politiskt ställningstagande.

Det finns inget krav på att ett program ska tas fram utan det är kommunen själv som avgör om det behövs. Kommunens bedömning om behovet kan inte överprövas.

Samråd om programförslag

Kommunstyrelsen tar beslut om att programmet kan skickas ut på samråd. Under samrådstiden får du en möjlighet att lämna in synpunkter på programmet. Även andra myndigheter, till exempel länsstyrelsen och lantmäteriet, får möjlighet att lämna synpunkter. När programsamrådet är avslutat sammanställer vi synpunkter som kommit in och bearbetar materialet om det behövs.

Godkännande

Programmet godkänns av kommunfullmäktige men antas eller fastställs inte och är därmed ingen bindande handling.

Samråd

Samråd om planförslag

På samma sätt som för programmet, skickas planförslaget ut på samråd. Ofta ordnas ett öppet möte där intresserade kan få information och ställa frågor. Efter plansamrådet tas det slutgiltiga planförslaget fram och behandlas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden innan det ställs ut för granskning.

Underrättelse om granskning

Underrättelse om granskning

Inför en granskning informerar vi om förslaget till detaljplan på stadens anslagstavla och informerar om innehållet i unerrättelsen till dig som berörs av planförslaget. I underrättelsen ska det tydligt stå:

  • vilket område som detaljplanen syftar på och ifall den skiljer sig från översiktsplanen,
  • var planen finns tillgänglig inför granskning,
  • hur lång tid du har på dig att lämna in synpunkter på förslaget,
  • till vem eller vilka inom kommunen som synpunkterna ska lämnas in,
  • och att ifall du inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden förlorar du rätten att överklaga beslutet att anta plan.

Granskning

Granskning

När det slutgiltiga planförslaget är klart visas det för granskning under minst två veckor. Information skickas också ut till de som är berörda. De som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det skriftligt under granskningstiden. Den som i ett senare skede skulle vilja överklaga planen måste ha lämnat synpunkter under granskningstiden.

Granskningsutlåtande

Granskningsutlåtande

Efter granskning sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande med svar på dessa. När sammanställningen är klar ska granskningsutlåtandet skickas till dem som inte fått sina synpunkter tilgodosedda eller information om var granskningsutlåtandet finns att hämta.

Antagande

Antagande

Efter granskningen kan endast mindre ändringar göras i planförslaget. Sedan går planförslaget till miljö- och stadsbyggnadsnämnden för att godkännas och efter det vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Prövning

Den som lämnar in skriftliga synpunkter senast under granskningsskedet har möjlighet att överklaga planen efter antagandet. Planen överklagas till mark- och miljödomstolen, men överklagandet lämnas in hos miljö- och stadsbyggnadskontoret som kontrollerar att det kommit in i rätt tid och sedan skickar det vidare till domstolen. Från den dagen protokollet är justerat har du tre veckor på dig att överklaga beslutet om planens antagande.

Laga kraft

Laga kraft

Om planen inte överklagas eller om överklagandet avslås vinner planen laga kraft. Detaljplanen blir juridiskt bindande och gäller tills vidare. Nu kan planen genomföras och bygglov kan sökas.

Kostnad för planbesked

Kostnaden för planbesked debiteras oavsett om beslutet, som tas av kommunstyrelsens planutskott, är positivt eller negativt och oberoende av ärendets komplexitet. För negativt planbesked som lämnas av miljö- och stadsbyggnadskontoret utgår däremot ingen avgift.

Kostnad för detaljplan

Om vi går vidare och tar fram en detaljplan kan kostnaden vara olika beroende på hur komplicerad planeringsprocessen är. I kostnaden ingår uppdatering av stadens grundkarta, eventuell inmätning och utredning av rättigheter. Även nödvändiga utredningar som till exempel naturinventering och kulturmiljöutredning kan ingå i kostnaden. Kostnaden för att ta fram en detaljplan regleras normalt genom att staden och den som har nytta av detaljplanen ingår planavtal.

Lidingö stads taxor och avgifter gällande plan- och byggnadsväsendet.PDF (pdf, 279.8 kB)

Till toppen av sidan