Oljeavskiljare

Sjöar och andra vattendrag är känsliga för föroreningar i dagvattnet. Om oljehaltigt vatten går vidare till reningsverk kan höga halter av olja dessutom försämra reningsprocesserna. Förorenat slam som då inte kan användas som gödning på åkrar.

Oljeavskiljare används vid verksamheter där det förekommer olja, bensin och andra s.k. lätta vätskor (vätskor med lägre densitet än vatten). Det kan gälla både i anslutning till spillvatten och till dagvatten. Om oljehaltigt vatten går vidare till reningsverk kan höga halter av olja medföra försämring av reningsprocesserna och förorenat slam som därför inte kan användas som gödning på åkrar.

Olja är giftigt för miljön

Sjöar och andra vattendrag är känsliga för föroreningar i dagvattnet. Bensin i oljefasen är giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. En oljeavskiljares funktion påverkar därför framför allt miljömålen Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet.

Krav på oljeavskiljare

Exempel på anläggningar som ska ha oljeavskiljare är exempelvis:

  • Bensinstationer, fordonstvättar.
  • Trafikbelastande ytor (garage, parkeringsplatser, dagvatten från vägar, broar och tunnlar, spolplattor vid t.ex. distributionsfirmor m.fl.).
  • Industrier som hanterar oljor eller oljeindränkta produkter (verkstäder, bilskrotningsanläggningar).
  • Kondensvatten från kompressorer vid industrier.

Så här fungerar en oljeavskiljare

Grundprincipen för en oljeavskiljare är enkel. Den arbetar enligt gravimetrisk princip. Olja flyter upp till ytan och tyngre partiklar sjunker till botten. Är uppehållstiden i en oljeavskiljare inte tillräckligt lång så hinner oljan inte flyta upp och oljan följer med utgående vatten och föroreningar sprids då till miljön.

Oljeavskiljaren skall vara av klass 1, vilket innebär att den ska vara tillverkad enligt standarden SS-EN 858-1 och ha ett utsläpp av olja på maximalt 5 mg/l. Den ska även dimensioneras enligt SS-EN 858-2 och skötas och kontrolleras enligt Svensk standard.

Samråd skall ske med Miljö- och hälsoskyddskontoret. Efter installationen skall tömning och underhåll av avskiljaren ske så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska erhållas. Besiktning, tömning och underhåll bekostas av anläggningens ägare.

Skötsel och tömning

Enligt Lidingö Stads bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) får spillvattennätet inte belastas med avloppsvatten som skiljer sig betydligt från vanligt hushållsvatten. Det är verksamhetsutövaren som är skyldig att se till detta.

Miljöbalken innehåller även regler med betydelse för när och hur oljeavskiljare ska installeras och skötas. Enligt miljöbalken ska man ha egenkontroll på oljeavskiljare. Det innebär kontroll av olje- och slammängd, kontroll av larm, provtagning av utgående vatten, besiktning och tömning. Dokument om egenkontrollen sparas i minst 3 år och kunna visas upp för miljöenheten när myndigheten begär detta.

Olje- och slammängden ska kontrolleras regelbundet. Enligt standard bör tömning ske när halva slamvolymen eller 80 % av lagringskapaciteten för olja är fylld. Slam och olja från oljeavskiljaren är farligt avfall. Reningsverken ställer krav på att underhåll och kontroll av avskiljaren utförs minst var sjätte månad av erfaren personal. Larmet ska också kontrolleras kontinuerligt.

Enligt standard (SS-EN 858-2) ska oljeavskiljare vart 5:e år genomgå en besiktning utförd av kunnig personal. Avskiljaren ska då tömmas och kontrolleras med avseende på att tanken är hel och tät, komponenternas täthet, eventuell invändig ytbehandling, larm och elektriska komponenter, rör, dämpskärmar och liknande avseende fastsättning och funktion.


Till toppen av sidan