LTA-enhet

En lågtryckavloppsenhet - LTA-enhet - används främst i områden som ligger i en dal eller sänka där ett vanligt avloppssystem med självfall inte fungerar. En LTA-pump trycker fram avloppsvattnet till det kommunala avloppsnätet.

I bostadsområden byggda över kuperad mark är det på vissa platser svårt för avlopps-vattnet att rinna till avloppsnätet enbart med hjälp av gravitationen. På dessa platser behöver vattnet tryckas fram av så kallade LTA-pumpar. Varje fastighet som ligger på en sådan plats måste då förses med en LTA-enhet.

Behöver du en LTA-enhet?

En LTA-enhet installeras om fastigheten är belägen lågt, exempelvis i en svacka, eller om marken inte tillåter att avloppsledningarna grävs ned tillräckligt djupt för att avloppsvattnet ska flöda av sig självt till avlopps-nätet.

I ett vanligt avloppsystem grävs ledningarna ned ungefär två meter under marken, vilket ger ett naturligt frostskydd, medan LTA-enhetens ledningar kan läggas på ett mindre djup. En LTA-enhet kan därför installeras både lättare, snabbare och billigare. Nackdelen är högre drift- och underhållskostnader, att det kan bli driftstopp vid längre elavbrott samt att det tillkommer en elkostnad om cirka 100 kr/år.

Skötsel

Lidingö stad driver, underhåller och förnyar LTA-pumpen under förutsättning att:

  • Det finns ett gällande avtal med Lidingö stad.
  • Ett fungerande larm med separat säkring är inkopplat, som gör det möjligt att snabbt uppmärksamma fastighetsägaren om något är fel och behöver åtgärdas.
  • Inget föremål som kan skada pumpen har tillförts.
  • Fastighetsägaren har skyddat pumpenheten och ledningarna från frysning, det vill säga att luckan är isolerad.

Du som fastighetsägare bekostar eventuell reparation av pumpen om skadan har åstadkommits av föremål som inte hör hemma i avloppet, till exempel kemikalier, bindor eller kondomer. Fastighetsägaren bekostar även reparation av pumpen om ledningar har fryst på fastighetsägarens del av servisen på grund av bristande isolering. 

Tänk på att:

LTA-enhetens ledningar har små diametrar och klarar endast av att ta emot spillvatten. Inget annat. Avfallskvarnar får därför inte anslutas till en LTA-enhet.

Dessutom gäller att:

  • Pumpen alltid ska vara lätt att komma åt och installerad på en plats där en pumpkärra obehindrat kan ta sig fram från närmaste väg.
  • Det ska vara minst 1,5 m fri yta runt LTA-enheten. Skador på föremål eller växtlighet som står inom denna gräns tar Lidingö stad inget ansvar för.
  • Transportvägen till enheten ska vara halkfri och snöröjd vid reparation vintertid.

Vid driftstopp:

Innan du tar kontakt med tekniska förvaltningen:

  • Kontrollera att säkringen till pumpen är hel.
  • Pröva om det går att provstarta pumpen för hand. Manöverknapp finns i brunnen.
  • Tillför inget extra vatten till LTA-enheten innan problemet är löst.

Vardagar 8.30-16.00:
Teknik- och fastighetsförvaltningens kundtjänst, telefon 08-731 33 03

Övrig tid:
Securitas, telefon 010-470 56 57

Kontakt
Till toppen av sidan