Hit går ditt avloppsvatten

Lidingö ingår som en av elva medlemskommuner i Käppalaförbundet. Förbundet har till uppgift att ta hand om och rena vårt avloppsvatten.

De flesta av Lidingös invånare är anslutna till Käppalaverket och endast ett fåtal hushåll har enskilda avloppsanläggningar. Vår kommun levererar årligen cirka sex miljoner kubikmeter avloppsvatten till Käppalaverket.

Käppalaverket

Käppalaverket är ett av världens mest effektiva reningsverk. Genom mekanisk, kemisk och biologisk rening tar reningsverket bort slam, fosfor och kväve ur avloppsvattnet. Processen sker i flera reningssteg och tar ett till två dygn. Därefter släpps vattnet ut i Östersjön och återgår till naturens eget kretslopp.

Slam och biogas kan användas

Förutom renat vatten ger processen också användbara restprodukter som slam och biogas.

Slammet innehåller näringsämnen och kan efter en kvalitetskontroll användas som gödsel i jordbruket och för jordtillverkning.

Biogasen används till största delen för att värma upp bostäder på Lidingö, men biogasen används även som fordonsbränsle till stadens sopbilar och SL-bussar.

Kontakt
Till toppen av sidan