Hantering av kemikalier

Kemikalier kan vara farliga för både hälsan och miljön. Därför är det mycket viktigt att överblivna kemikalier tas om hand på ett säkert och effektivt sätt.

Kemikalier finns överallt i vår närhet och en del är skadliga för människor och miljö. I Käppalaverket renas avloppsvatten från mer än en halv miljon människor. Käppalaverket är inte byggt för att ta hand om kemikalier. Kemikalierna försämrar reningsprocessen och en del fortsätter ut i ekosystemet och påverkar miljön negativt.

Lämna all färg till en miljöstation

All färg, inte bara kadmiumhaltig färg utan även vattenlöslig färg och kadmiumfri färg, liksom lösningsmedel hör till kategorin farligt avfall. Som farligt avfall räknas också till exempel tomma tuber, färgrester, rengöringstrasor, torkpapper, dukrester och kasserade verk.

Farligt avfall ska du alltid lämna till en miljöstation. Det får aldrig hamna i avloppet eller i de vanliga soporna.

Tips på hur du kan måla miljöanpassat

  • Lackfärg och konstnärsfärg. Torka av penseln eller rollern så mycket som möjligt på papper innan du rengör den. Lämna överbliven färg, förbrukad lacknafta och dylikt till en miljöstation. Lackfärger innehåller lösningsmedel och konstnärsfärger kan innehålla kadmium.
  • Vattenlöslig färg. Torka av penseln eller rollern så mycket som möjligt på papper innan du sköljer den i vatten. I stället för att rengöra mellan varje målning går det utmärkt att lägga penseln eller rollern i en plastpåse. Det hindrar vattnet från att dunsta. Lämna överbliven färg till en miljöstation. Vattenlösliga färger kan innehålla nonylfenol, ett hormonliknande ämne som kan orsaka genetiska förändringar.

All överbliven färg ska du hantera som farligt avfall och lämna till en återvinningscentral, exempelvis Stockby returpark.

Kontakt
Till toppen av sidan