Dag- och dräneringsvatten

Lidingö stads ledningar belastas i dag med för mycket vatten som inte ska behöva renas vid reningsverket i Käppala. Det kan vid nederbörd medföra att vatten som inte får plats i ledningsnätet eller i reningsverket släpps ut orenat i sjöar och vattendrag.

Fastigheter som har lågt belägna golvbrunnar, främst hus med källare, riskerar att få avloppsvatten upptryckt bakvägen in i källaren om avloppsledningen i gatan är överbelastad. Att kontinuerligt tillföra fel vatten till reningsverken orsakar dessutom onödiga driftskostnader för vatten- och avloppskollektivets medlemmar och bidrar till onödig påfrestning av miljön. 

I möjligaste mån ska dagvatten ledas till dagvattennätet eller tas om hand av fastighetsägaren inom egna fastigheten för att i förlängningen ansluta till grundvattnet. Det är alltså fastighetsägaren som ansvarar för hur dagvatten och dräneringsvatten på fastigheten ska hanteras.

Det finns i huvudsak två sätt att hantera dag- och dräneringsvatten, antingen leder man vattnet till den kommunala dagvattenledningen som leder vattnet vidare till Saltsjön eller så tar man hand om vattnet inom sin egen fastighet.

Läs gärna mer om hur du som fastighetsägare kan ta hand om ditt dag- och dräneringsvatten i länken här.PDF (pdf, 509.6 kB)

Kontakt
Till toppen av sidan