Avfallskvarn

En avfallskvarn fordrar tillstånd. Den kan monteras under diskbänken och blir då kopplad till det kommunala avloppssystemet. Avfallskvarnen maler ner organiskt avfall från köket tillsammans med vatten och transporteras i avloppsledningsnätet till reningsverk där det genomgår behandling och omvandlas till bland annat biogas och biogödsel.

Detta kan malas ner i din köksavfallskvarn

Du kan mala ner organiskt avfall i din kvarn som exempelvis:

  • Skal från frukter, rotfrukter och grönsaker
  • Kaffe- och tesump, inklusive filter
  • Matrester, både tillagade och råa, av kött, fisk och annat
  • Äggskal
  • Hushållspapper och servetter

Hårda eller sega material ska inte malas ned så som grova köttben, senor, fiskskinn, majskolvar samt stora mängder fett och deg, eftersom det kan förstöra ledningar och kvarn.

Installation av kvarn

Lidingö stad är mycket restriktiva till att ge tillstånd för installation av avfallskvarn. Teknik- och fastighetsnämnden har beslutat att köksavfallskvarnar endast får installeras i undantagsfall. Innan en kvarn kan installeras måste det godkännas av av stadens teknik- och fastighetsförvaltning som gör en prövning.

Syftet med prövningen är att minska risken för driftproblem i det allmänna avloppsledningsnätet. Fett från slammet från avfallskvarnar kan medföra igensatta ledningar vilket i sin tur kan leda till källaröversvämningar i intilliggande fastigheter.

Avfallskvarnar ökar även risken för att svavelväte bildas i ledningarna. Svavelväte utgör dels en hälsorisk och kan dessutom fräta sönder spillvattenledningar och utrustning i pumpstationer.

Fastigheter som inte får ett medgivande är följande:

  • Fastigheter kopplade till ett tryckavloppssystem.
  • Flerbostadshus.
  • Fastigheter kopplade på avloppsledningar med liten lutning eller låg tillrinning.
  • Fastigheter kopplade på avloppsledningar vilka idag har driftproblem på grund av ålder eller ledningens behov av renovering.
  • Restauranger och storkök som inte leder slammet direkt till en uppsamlingstank för vidare transport för behandling.

Ansökan för installation av avfallskvarn skickas till kundtjanst.teknik@lidingo.se med namn och fastighetsbeteckning.

Storkökskvarn kopplad till slamtank

Lidingö stad uppmuntrar större verksamheter att installera storkökskvarn om man ansluter denna till en slamtank som har bräddavlopp till fettavskiljare. Före installation av storkökskvarn måste man fortfarande ansöka om detta till teknik- och fastighetsförvaltningen. För att få installera en storkökskvarn måste fettavskiljaren vara dimensionerad för detta och tömning måste kunna ske på ett tillförlitligt sätt.

Abonnemang för utsortering av matavfall

Du vet väl om att du även kan teckna matavfallsabonnemang hos oss? Det är en miljövänlig tjänst som kan väljas både för flerbostadshus eller småhus. Rester av kött, fisk, grönsaker, frukt och bröd blir då kompostjord, biogödsel eller biogas. Det organiska matavfallet ger då också högre gasutbyte och mer biogas än rester från köksavfallskvarnar. Sopbilarna för matavfallshämtning är mindre än vanliga sopbilar och vid hämtning varannan vecka är det dessutom helt kostnadsfritt. Troligen kan ni på så sätt minska på restavfallet och därmed ha en lägre hämtningsintervall vilket sänker er totala kostnad.

Kontakt
Till toppen av sidan