Västra Bosön

Staden tar fram en ny detaljplan för området för att bevara och skydda områdets höga kulturhistoriska värden samt för att reglera byggrätter, byggnadernas höjd och tillåtet antal lägenheter för varje fastighet.

Flygvy över Bosön med planområdet markerat

Områdesbestämmelserna som i dagsläget gäller för Västra Bosön reglerar inte bebyggelsens utformning vad gäller byggnadsarea och höjder. Det har gjort det svårt att tolka och tillämpa bestämmelserna vid bygglovsprövningar. Tillkommande byggnader har förvanskat kulturmiljön. Områdesbestämmelserna är även förlegade då de innehåller bestämmelser som skyddar byggnader som inte längre finns kvar eller skyddar byggnader som genom ovarsam renovering har förlorat sitt kulturhistoriska värde.

En ny detaljplan behöver tas fram för att reglera det som områdesbestämmelserna inte reglerar samt för att se över vilka kulturhistoriska värden som finns kvar i området så att rätt byggnader ges det skydd som är nödvändigt. En ny detaljplan kommer att stärka rättssäkerheten för varje enskild fastighetsägare eftersom detaljplanen säkerställer byggrätter. Detaljplanen ger en förutsägbarhet om vad grannarna får och inte får göra.

Omfattar 23 fastigheter

Planområdet ligger på Lidingös norra sida, längs med stranden av Bosöns västra udde. Planområdet utgörs av två delar, en nordlig och en sydlig del. Den norra delen omfattar 15 fastigheter och är cirka 7,9 hektar stor. Den södra delen omfattar 8 fastigheter och är cirka 2,3 hektar stor. Planområdets totala areal är cirka 10 hektar. De båda områdena skiljs åt av ett naturområde som ägs av Lidingö stad och stadens tomtaktiebolag.

Skyddar kulturvärden och tradition

Detaljplanens syfte är att bevara och skydda områdets höga kulturhistoriska värden samt att reglera byggrätter, byggnadernas höjd och tillåtet antal lägenheter för varje fastighet. Kulturvärdena bevaras genom införande av varsamhets- och skyddsbestämmelser på de fastigheter som har höga värden. På alla fastigheter regleras byggrätternas storlek, utformning och placering. Ny- och ombyggnationer i området ska göras med hög gestaltningsambition, anpassas till områdets karaktär och utformas i enlighet med den historiska traditionen. Ny- och ombyggnation ska ske med hänsyn till innerskärgårdens villabyggnadstradition. Byggnadsdetaljer ska anknyta till den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i området. Ny- och ombyggnation i området får inte förändra bebyggelsemönstret med luftiga tomter.

Dialog har hållits med fastighetsägare

Planarbetet har inletts med en dialog med fastighetsägarna om problem och möjligheter i området samt vilka önskemål som finns kring den egna fastigheten. I dialogen med fastighetsägarna på Bosön samt med Bosöns villaägarförening har det framkommit att det finns en oro för att Lidingö stad inte ska kunna upphäva strandskyddet, varför ett pm har upprättats kring detta. Pm:et finns bifogat nedan. Synpunkterna från fastighetsägardialogen har sammanfattats i ett dokument som finns bifogat nedan.

Fastigheterna är i privat ägo.

Tidsplan

Just nu arbetar staden med att ta fram ett planförslag. När miljö- och stadsbyggnadsnämnden har beslutat att planförslaget får sändas på samråd kommer planhandlingarna skickas på remiss till berörda fastighetsägare, myndigheter och övriga remissinstanser. Inom angiven tid finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Efter att samrådet avslutats görs en samrådsredogörelse där samtliga yttranden sammanfattas och besvaras.

Observera att tidsplanen är preliminär.

Planuppdrag: 2014–08–20
Samråd: kvartal 3–4 2020
Granskning: kvartal 1–2 2021
Antagande: kvartal 3–4 2021
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Handlingar och underlag

Start-pmlänk till annan webbplats
Information om fastighetsägardialog, strandskydd och detaljplanPDF (pdf, 64 kB)
Pm - detaljplanering och strandskyddPDF (pdf, 177.3 kB)
Sammanställning av fastighetsägardialogPDF (pdf, 234.3 kB)

Handläggare: Ida Aronsson, plan- och exploateringsenheten 

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan