Söderåsen 4, Elfvikslandet

Staden tar fram en ny detaljplan för att justera byggrätten på fastigheten, skydda naturvärden, landskapsbild och friluftsliv.

Fastigheten Söderåsen 4 ligger på Elfvikslandet och innehåller en konferensanläggning. I Lidingö stads grönplan ingår fastigheten i ett ekologiskt särskilt känsligt område, ett så kallat ESKO-område. Fastigheten gränsar till Stockholms inlopp som är av riksintresse för kulturmiljövården. Kulturmiljön omfattar landskapsbilden sedd från vattnet.

Skydda naturvärden och friluftsliv

Den nu aktuella detaljplanen för fastigheten har aktualiserats av en bygglovsansökan med ett bebyggelseförslag som skulle orsaka stor påverkan på natur- och kulturvärden samt skada landskapsbilden. Den nu gällande detaljplanen från 2008 medger byggrätt norr och väster om befintlig anläggning.

Syftet med en ny detaljplan är att justera byggrätten på fastigheten för att skydda naturvärden, landskapsbild, rekreation och friluftsliv. Planens syfte är även att säkerställa att ingen skada uppkommer på landskapsbilden och riksintresset för kulturmiljövården. Strandskyddet kommer att återinträda inom delar av planområdet. Där det finns särskilda skäl för det kommer strandskyddet att upphävas.

Fastigheten Söderåsen 4 är i privat ägo.

Tidsplan

Planuppdrag: 2020-03-25
Samråd: kvartal 3-4, 2020
Granskning: kvartal 1-2, 2021
Antagande: kvartalet 3-4 2021
Laga kraft: Cirka tre veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Observera att tidsplanen är preliminär.

Underlag och handlingar

Start-pm för Söderåsen 4PDF (pdf, 2.2 MB)

Handläggare: Ida Aronsson, plan- och exploateringsenheten

Kontakt
Ett fel uppstod:404 Not Found for URL https://www.kundo.se/api/lidingo/lillalidingobron.json
Till toppen av sidan