Sigyn - Vasavägen

Staden utreder möjligheten att komplettera villastaden i Hersby med enbostadsvillor samt tillfartsväg på fastigheterna Lidingö 7:52 och 7:53.

God kvalitet och gestaltning

Fastigheterna Lidingö 7:52 och 7:53 kan i dagsläget inte bebyggas på grund av att nuvarande fastighetsindelning inte överensstämmer med gällande tomtindelning. Det betyder att det inte går att bilda fastighet för bostadsändamål eller att ge bygglov utifrån byggrätten i gällande plan. Båda fastigheterna saknar i dag tillfartsväg vilket behöver ses över och utredas i en planprocess. Planens syfte är att möjliggöra kompletteringar av villastaden i Hersby med enbostadsvillor och att förse fastigheterna med lämplig tillfartsväg.

Villabebyggelsen ska utformas med höga ambitioner och god kvalitet. Nya byggnader ska uppfattas som gestaltningsmässigt väl integrerade i den kulturhistoriska miljön, som ursprungligen är från tidigt 1900-tal.

Fastigheterna är i privat ägo.

Tyck till om planen 24 februari till 15 mars

Nu är förslaget i granskningsskedet av processen. Här är de handlingar som du kan tycka till om.

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 280.2 kB)

Planbeskrivning (granskning)PDF (pdf, 4.5 MB)

Plankarta (granskning)PDF (pdf, 341.2 kB)

Brandtekniskt utlåtandePDF (pdf, 1.3 MB)

BullerutredningPDF (pdf, 1.4 MB)

PM VasavägenPDF (pdf, 2.4 MB)

Underrättelse om granskningPDF (pdf, 206.1 kB)

Alla planhandlingar finns även i Stadshuset på Lejonvägen 50. Notera att den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet.

Synpunkter skickas till:

miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

Alternativt:

Lidingö stad, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 181 82 Lidingö

Planen har tidigare varit på samråd

Samråd om planen hölls den 9–29 september 2019. Här är samrådshandlingarna.

Start-pmPDF (pdf, 4.5 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.5 MB)

PlankartaPDF (pdf, 354.2 kB)

DagvattenutredningPDF (pdf, 1.7 MB)

BullerutredningPDF (pdf, 1.4 MB)

Brandtekniskt utlåtandePDF (pdf, 1.3 MB)

Tidsplan

Planuppdrag: 2019-03-27
Samråd: 3:e kvartalet 2019
Granskning: 1:a kvartalet 2020
Antagande: 3:e kvartalet 2020
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslutet inte överklagas.

Observera att tidsplanen är preliminär.

Underlag och handlingar

Granskningshandlingar

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 231.7 kB)

Antagandehandlingar

AntagandeprotokollPDF (pdf, 31.3 kB)

Handläggare: Sara Runhem, plan- och exploateringsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan